OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22648 archived items

Recent Submissions

Item
Transmission of an optical vortex beam in antiresonant fibers generated in an all-fiber system
(Optica Publishing Group, 2022-12) Nguyen, Hue Thi; Stępniewski Grzegorz; Filipkowski, Adam; Kasztelanic, Rafał; Pysz, Dariusz; Le Van, Hieu; Stępień, Ryszard; Klimczak, Mariusz; Królikowski, Wiesław; Buczyński, Ryszard; Department of Photonics Materials, Lukasiewicz Research Network - Institute of Microelectronic and Photonics; Faculty of Physics, University of Warsaw; Faculty of Natural Sciences, Hong Duc University; Science Program, Texas A&M University at Qatar, Doha, Qatar; Laser Physics Centre, Research School of Physics, Australian National University, Canberra
We report an experimental study on transmission of orbital angular momentum mode in antiresonant fibers generated with a dedicated all-fiber optical vortex phase mask. The vortex generator can convert Gaussian beam into vortex beams with topological charge l = 1. Generated vortex beam is directly butt-coupled into the antiresonant fiber and propagates over distance of 150 cm. The stability and sensitivity of the transmitted vortex beam on the external perturbations including bending, axial stress, and twisting is investigated. We demonstrate distortion-free vortex propagation for the axial stress force below 0.677 N, a bend radius greater than 10 cm.
Item
O pewnych właściwościach pieniądza
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Rybarski, Adam; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule opisano zmiany, jakie przeszedł pieniądz, poczynając od wynalezienia go w roku 650 p.n.e. w Lidii do czasów współczesnych. Przez większość tego czasu występowało zjawisko wypierania pieniądza lepszego przez pieniądz gorszy. Przyjmuje się, że jako pierwszy opisał je w roku 450 p.n.e. w komedii Żaby Arystofanes. W kolejnych wiekach zwrócili uwagę na to zjawisko M. Oresme, M. Kopernik i T. Gresham. H.D. Macleod nazwał je prawem Greshama, a K. Gide nazwą tą objął również wypieranie pieniądza kruszcowego przez pieniądz papierowy. Współcześnie można się z kolei spotkać się z poglądem, że w krajach o wysokiej inflacji działa odwrotność prawa Greshama, czyli że pieniądz lepszy wypiera z obiegu pieniądz gorszy. Przykładem tego jest dolaryzacja, wprowadzenie euro i euroizacja. W sumie pieniądz jest wyjątkowym zjawiskiem. Współcześnie w części ma postać materialną, a w części utracił swój byt fizyczny, będąc zapisem elektronicznym. Można zatem powiedzieć, że pieniądz z droższego materiału jest wypierany przez pieniądz z materiału tańszego, aby w końcu stać się zapisem, jakimś ideałem. Nadal jest jednak narażony na psucie, a forma psucia uległa dematerializacji. Psuciem tym jest inflacja, a w ślad za tym deprecjacja i utrata siły nabywczej. Ponadto na początku wieku XXI wystąpiły trzy zdarzenia dolaryzacja, zastąpienie pieniądza krajowego w szeregu państw przez „wymyśloną” jednostkę pieniężna nazwaną euro oraz euroizacja. Rezultatem tych zdarzeń jest ograniczenie w pewnym stopniu suwerenności państw objętych tymi zmianami.
Item
Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Rudnicki, Leszek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Głównym celem gospodarstwa domowego jest zaspokajanie potrzeb jego członków. Aby to osiągnąć, należy wprowadzić rygorystyczną politykę finansową. W wyniku ograniczonego budżetu gospodarstwa domowe stoją przed wieloma decyzjami finansowymi i muszą dokonywać właściwych wyborów. W artykule przedstawiono procesy gospodarstw domowych dotyczące z planowania, podejmowania decyzji i zarządzania finansami. W szczególności omówiono kwestie związane ze zbieraniem dochodów, dokonywaniem zakupów, kreowaniem oszczędności i zaciąganiem pożyczek, a także warunki konwersji oszczędności na inwestycje oraz związane z tym ryzyko. Zaprezentowano również wielkość i strukturę aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych.
Item
Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Kornaś, Jerzy; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Artykuł poświęcony został rekonstrukcji wybranych aspektów myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego. Obejmuje ona takie kluczowe kategorie ekonomiczne tego ekonomisty i polityka, jak: „gospodarstwo narodowe” i jego strukturę, ekonomiczną rolę państwa oraz charakterystykę założeń „narodowej polityki ekonomicznej”, traktowane łącznie jako pożądany i rozwojowy model ustroju gospodarczego Polski w okresie międzywojennym.
Item
Kulturowe bariery dyslokacji zasobów ludzkich jako metody redukcji nierównowagi demograficznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Majcherek, Janusz A.; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
W skali globalnej mamy do czynienia z problemem przeludnienia, lecz w wielu miejscach występują całkiem inne kłopoty demograficzne: depopulacja i niski poziom przyrostu naturalnego. Rozwiązaniem tych dwóch przeciwstawnych problemów wydają się migracje. Relokacja zasobów ludzkich jest jednak nie tylko kwestią demograficzną czy ekonomiczną, lecz także kulturową. Kultura ideacyjna i symboliczna jest równie istotna w rozwiązywaniu problemów demograficznych oraz ekonomicznych jak materialna. Musi być zatem uwzględniana w polityce migracyjnej, demograficznej i gospodarczej.