OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22450 archived items

Recent Submissions

Item
Short Lessons on Wolfram Language Programming, Data Processing, Graphics, Machine Learning, and Quantum Computing with Mathematica
(Quoqa Pubs, 2024-04-26) Miszczak, Jarosław Adam; Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences in Gliwice, Poland
This book provides a tutorial on Wolfram Language, the programming language powering the Mathematica computer algebra system. The main purpose of this book is to introduce the basic concepts required to start using Mathematica. The book contains lessons organized around various topics and use cases where the capabilities of Mathematica can be demonstrated. The lessons cover such elements of Wolfram Language as syntax, concepts used in linear algebra, graph theory, functions used to visualize data, and methods of solving equations. The introduced concepts are utilized to provide an overview of the basic elements of machine learning and quantum computing.
Item
Tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
(2024-05-15) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Polmotors Sp. z oo
W artykule przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Dodatkowo opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Zaprezentowano wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
Item
Fenomen krajobrazów kulturowych Podlasia
(Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017) Plit, Joanna; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie Warszawa, Polska
Podlasie leży na pograniczu kulturowym Europy Zachodniej katolicko-protestanckiej i Europy Wschodniej głównie prawosławnej. Od wieków zamieszkany przez zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo ludność. Było przedmiotem rywalizacji politycznej sąsiadujących państw, dlatego w ciągu wieków obszar wielokrotnie zmieniał przynależność polityczną. Dzięki wyraźnej odrębności i niezłemu zachowaniu krajobrazy kulturowe Podlasia jest wdzięcznym tematem badawczym. Celem niniejszego artykułu jest na podstawie odtworzonych dziejów regionu odnalezienie punktów zwrot-nych kształtowania się krajobrazów kulturowych Podlasia, Wykorzystanie tych analiz do przeprowadzenia regionalizacji historyczno-kulturowej północno-wschodniej Polski oraz porównanie jej z regionalizacją fizycznogeograficzną tego regionu.
Item
Właściwości pokrywy glebowej jako narzędzie regionalizacji
(Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017) Degórski, Marek; Nita, Jerzy; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie Warszawa, Polska
Gleba jest elementem środowiska geograficznego, który z punktu widzenia ekologicznego i paleogeo-graficznego uważany jest za jego zwierciadło, w którym odbija się zarówno historia rozwoju krajobra-zu danego regionu, jak i efekty współczesnych procesów środowiskotwórczych i antropogenicznych. Wśród komponentów środowiska przyrodniczego odgrywa ona szczególną rolę, będąc bardzo ak-tywnym i kreatywnym jego elementem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie gleby jako potencjalnego narzędzia regionalizacji fizycznogeograficznej. Omówione zostały w nim zarówno specyficzne cechy pokrywy glebowej jako podstawy wydzielenia regionów, jak również kryteria re-gionalizacji samej mozaiki gleb opartej na przestrzennej zmienności jej właściwości i charakterystyk.
Item
Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego
(Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017) Andrzejewski, Adam; Kulka,Alicja; Majcher, Anna; Pachół, Piotr; Radomyska, Anna; Zieliński, Jerzy; Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, Polska; Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska
Publikacja omawia zawartość i stan informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego części wojewódzkiej i centralnej w kontekście możliwości prowadzenia polityki przestrzennej i krajobrazowej w Polsce. Zwraca uwagę na podstawy prawne i standardy techniczne prowadzenia wybranych baz danych. Dokonuje szczegółowej analizy klas obiektów i ich atrybutów, mających szczególne znaczenie dla przeprowadzenia audytu krajobrazowego. Omawiane w publikacji bazy danych mogą i powinny stanowić referencję dla aktualnie istniejących i nowo powstających obiektów krajobrazu oraz ich atrybutów, korzystając w szczególności z usług danych przestrzennych. Przyjęcie takiego założenia, powinno w znaczący sposób wesprzeć i ułatwić prowadzenie wszelkich prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, związanych z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski i przeprowadzeniem audytu krajobrazowego dla poszczególnych województw.