OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22507 archived items

Recent Submissions

Item
Ocena wpływu pandemii i wsparcia państwowego na funkcjonowanie MSP w branży gastronomicznej
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Karnafał, Piotr; Oleksy-Gębczyk, Aneta; Rydwańska, Paulina; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Niniejszy artykuł porusza tematykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku w czasie pandemii oraz postpandemii w kontekście branży gastronomicznej. Rozważania koncertują się wokół identyfikacji wpływu negatywnych następstw kryzysu na stan i rozwój całej branży, a także pomocy oferowanej w tym czasie przez państwo. Analizy zjawiska dokonano za pomocą przeprowadzonego badania ankietowego i interpretacji danych wtórnych.
Item
Badania geograficzne nad osadnictwem i ludnością (geografia osadnictwa i ludności – geografia społeczna – geografia wsi) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS po 1989 roku
(Wydawnictwo Naukowe PTG, 2024-06-11) Wesołowska, Monika; Instytut Geografii Społeczno-Ekoniomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Item
Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność w wydarzeniach kulturalnych
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Kosińska, Martyna; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pandemia COVID-19 zmieniła warunki funkcjonowania gospodarki i człowieka, w tym też sektora kultury. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na aktywność w wydarzeniach kulturalnych. Obok celu głównego, zamierzano sprawdzić, czy zmiany w aktywności dotknęły w podobnym stopniu różnych form uczestnictwa w kulturze, a także czy nastąpiła istotna zmiana częstotliwości aktywności kulturalnej w grupie aktywnych użytkowników kultury. Oprócz tego celem była również ocena tego, jak respondenci odnosili się do zmian, które dotknęły kultury i ich samych w czasie pandemii. Do badania wykorzystane zostały dane zebrane z badania ankietowego, przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2022 roku, a zatem w rok po wystąpieniu pandemii COVID-19. Zrealizowano je wśród uczestników wiodącego portalu społecznościowego.
Item
Rola sektora usług we współczesnej gospodarce - przemiany struktur sektorowych województw Polski a światowe trendy strukturalne
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Miś, Mateusz
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli sektora usług w dzisiejszej gospodarce oraz identyfikacja zgodności przemian struktury sektorowej Polski i jej regionów, z trendem ogólnoświatowym, którym jest zmniejszanie się udziału osób pracujących w rolnictwie, na rzecz wzrostu zatrudnienia w usługach. Okresem badawczym są lata 2011-2021. Artykuł składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna obejmuje omówienie genezy podziału gospodarki na trzy sektory i przedstawienie czynników, które sprzyjają wzrostowi zatrudnienia w sektorze usług. Część badawcza składa się z kolei z analizy poziomu rozwoju województw, stanowiącej uzupełnienie analizy udziałów poszczególnych sektorów w Polsce i jej regionach oraz z rzeczonej analizy udziałów. Analiza poziomu rozwoju województw została dokonana w oparciu o metodę wzorca rozwoju, na podstawie wyselekcjonowanych wcześniej cech statystycznych.
Item
Rola i potencjał społeczeństwa w kontroli procesów przetwarzania danych osobowych
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Malinowski, Paweł; Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Artykuł obejmuje swoim zakresem badanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczących wybranych uprawnień osób fizycznych, których dane podlegają procesom przetwarzania przez administratorów danych. Uprawnienia te można potraktować jako swoiste narzędzia przekazane przez regulatora osobom fizycznym w celu sprawowania realnej kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych u podmiotów dokonujących tych czynności. W pierwszej kolejności przeanalizowano prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, następnie prawo do usunięcia danych, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym, kolejno uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych podmiotu danych. Każdy ze zweryfikowanych przepisów nadawał kompetencje do zbadania, czy administrator w zakresie czynności wykonywanych na danych osobowych zastosował się do zasad płynących z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że stałe poszerzanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, czego skutkiem jest korzystanie z uprawnień regulacyjnych w zakresie sprawowania kontroli nad administratorami, pozwoli na osiągnięcie równowagi pomiędzy wykorzystaniem potencjału danych osobowych a ochroną prywatności osób fizycznych.