OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22616 archived items

Recent Submissions

Item
Atrakcyjność inwestycyjna obszarów przygranicznych Polski i Słowacji
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Makowiecka, Monika; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny atrakcyjności inwestycyjnej obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, w tym stanu infrastruktury technicznej. Zakres rozważań uwzględniał jednostki terytorialne, położone na linii granicznej obu tych państw, obejmujące łącznie siedem podregionów, z których pięć leży po polskiej stronie granicy (podregion nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, bielski oraz krośnieński), a dwa po stronie słowackiej (Kraj žlinský i prešovský). Przyjęta w publikacji metodologia opierała się na badaniu opinii ekspertów merytorycznych z wykorzystaniem metody Delphi. Narzędziem niezbędnym do weryfikacji przyjętych w publikacji celów było przeprowadzenie badań ankietowych według kwestionariusza, skierowanego do pracowników naukowych uczelni (w tym kadr zarządzających), przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz władz jednostek samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na obszarach przygranicznych Polski i Słowacji. Pozyskane dane poddano analizie statystycznej, która polegała na wyznaczeniu miary pozycyjnej (dominanty). Dla każdej sfery objętej obserwacją obliczono ponadto ocenę średnią. Rezultaty badań zostały poddane wnioskowaniu, weryfikującemu zgodność opinii ekspertów, którą scharakteryzowano za pomocą współczynnika dyspersji względnej klasyfikacji. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pozwoliły stwierdzić, że obszary przygraniczne Polski i Słowacji, pomimo tzw. peryferyjnego charakteru, są terenami o stosunkowo dużej atrakcyjności inwestycyjnej, która jest impulsem do gospodarczego rozwoju podregionów, mając jednocześnie korzystny wpływ na sferę społeczną. Uwypuklają one ponadto kwestię występowania ograniczeń infrastrukturalnych, wyrażających się w szczególności w niedorozwoju infrastruktury technicznej. Istniejące bariery stanowią swego rodzaju wyzwanie w realizowaniu prorozwojowej polityki regionalnej jednostek terytorialnych.
Item
Realizacja polityki spójności na przykładzie krajowych programów operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w bieżącej perspektywie finansowej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Serafin, Piotr; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Realizacja projektów współfinansowanych z programów operacyjnych jest postrzegana jako istotny czynnik w rozwoju regionalnym i lokalnym. Celem artykułu była analiza stanu kontraktacji umów i wielkości alokacji finansowej UE w ramach poszczególnych programów operacyjnych w połowie bieżącej perspektywy finansowej. Za przykład wybrano programy operacyjne – krajowe oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. Dodatkowo, w ramach studium przypadku zaprezentowano stan i wybrane struktury alokacji środków pomocowych, w przekroju gminnym dla podregionu nowosądeckiego. Stan realizacji programów operacyjnych na koniec I kwartału 2019 roku, mierzony aktualnym udziałem dofinansowania unijnego w całkowitej przewidywanej alokacji, jest opóźniony i waha się w zależności od programu od 67% do 87%, znacznie gorzej prezentuje się certyfikacja poniesionych kosztów w jednostkach certyfikujących. Niemniej jednak pozyskane środki oceniane z perspektywy ich wielkości są bardzo ważne dla realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym.
Item
Ocena współpracy terytorialnej Polski i Słowacji w kontekście realizowanych programów operacyjnych współpracy transgranicznej
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Makowiecka, Monika; Reichel, Marek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W opracowaniu podjęto próbę oceny współpracy transgranicznej Polski i Słowacji oraz określono założenia perspektywy tej współpracy, wykraczającej poza ujęty w artykule okres badań. Zakres rozważań obejmował w szczególności ujęcie historyczne rozwoju relacji pomiędzy obszarami przygranicznymi tych państw od ich początku, po realizowane dotychczas programy: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 oraz Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Badania przeprowadzone w artykule obejmowały analizę opisową danych ilościowych, pozyskanych na podstawie wskazanych dokumentów, z uwzględnieniem ich osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych, a także celów szczegółowych, wraz z oceną perspektywy finansowej 2007-2013. Wstępnie dokonano również przeglądu efektów współpracy w obecnym okresie programowania. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że w obecnym okresie programowania wzmocniono w strukturze dofinansowania rolę Osi Priorytetowej I i II. Mniejszy nacisk położono natomiast na Oś Priorytetową III. Ocena informacji cząstkowych z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej w obecnym okresie programowania świadczy o dużym zainteresowaniu realizacją przedsięwzięć w zakresie prowadzonej polityki transgranicznej. Pozytywne zaś efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są zauważalne jeszcze przed dokonaniem jego końcowej ewaluacji.
Item
Wpływ zarządzania refleksyjnego na eskalację kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejską
(2024) Wysocki, Krzysztof; Akademia Sztuki Wojennej
W niniejszym rozdziale przedstawiono problematykę związaną wpływem zarządzania refleksyjnego na eskalację kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi z Unią Europejską. Zasadnicze treści obejmują koncepcję zarządzania refleksyjnego oraz jej teoretyczne aspekty w zakresie metod oraz sposobów realizacji przedmiotowego zarządzania. Zaprezentowano dociekania mające na celu wyjaśnienie istoty stosowana dezinformacji jako formy tzw. „Maskirowki”, która miała kluczowe znaczenie na eskalację kryzysu migracyjnego zarówno na społeczeństwo Polski, będącej przedmiotem operacji hybrydowej, jak i na społeczność międzynarodową. Rozważania podjęte w rozdziale dotyczą również praktycznych rozwiązań stosowanych przez Rosję i Białoruś z wykorzystaniem zaawansowanych metod i sposobów zarządzania refleksyjnego.
Item
Rozwój przedsiębiorczości polskich województw - podejście statyczne i dynamiczne w latach 2014-2018
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Jaśkiewicz, Natalia; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pojęcie „przedsiębiorczość” jest wieloaspektowe i brakuje w literaturze zgodności co do jego znaczenia. W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorczość jest często traktowana jako czwarty (obok ziemi, kapitału oraz pracy) czynnik produkcji. Przedsiębiorczość niewątpliwie jest zjawiskiem społeczno- gospodarczym. Celem artykułu jest ustalenie poziomu rozwoju przedsiębiorczości (z podziałem na: aspekt pierwszy – poziom rozwoju przedsiębiorczości rozumiany jako podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, której podstawowym celem jest działalność zarobkowa, a także aspekt drugi – poziom rozwoju przedsiębiorczości aktywizującej mieszkańców, związanej głównie z realizacją celów społecznych), w poszczególnych województwach Polski w latach 2014, 2016 i 2018 oraz określenie kierunku zmian (czy zmiana poziomu rozwoju przedsiębiorczości, ustalona na podstawie analizy dynamiki, miała charakter korzystny czy niekorzystny). Otrzymane wyniki, odnoszące się zarówno do poziomu rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie pierwszym, jak i drugim, pokazały duże zróżnicowanie poziomu rozwoju przedsiębiorczości pomiędzy poszczególnymi województwami. Biorąc pod uwagę kierunek zmian, niekorzystną sytuację odnotowano jedynie w przypadku poziomu rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie pierwszym, w relacji pomiędzy poziomem przedsiębiorczości w roku 2016 a zmianą 2018-2016 (łącznie w sześciu województwach). Natomiast w aspekcie pierwszym, w relacji pomiędzy poziomem przedsiębiorczości w roku 2014 a zmianą 2016-2014, oraz w aspekcie drugim, w całym badanym okresie, odnotowano dodatnią dynamikę zmian.