Pozycja samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Abstract
Decentralizacja administracji publicznej poprzez upodmiotowienie społecznosci lokalnych w drodze utworzenia samorzadu terytorialnego, uprawnionego i jednoczesnie zobowiazanego do dbania o sprawy tej społecznosci, w sferze bezpieczenstwa prowadzi do ukształtowania istotnej pozycji tego samorzadu w całym szeroko rozumianym systemie bezpieczenstwa. Potwierdza to krótka analiza przedmiotowego zagadnienia, zarówno w kontekscie rozwiazan ustrojowych jak i zadan wynikajacych z ustaw szczególnych. Samorzad lokalny ma wiec nie tylko za zadanie dbanie o rozwój gospodarczy, ale takoe jest podstawowym czynnikiem kształtujacym bezpieczenstwo publiczne i porzadek publiczny na swoim terenie.

The decentralization of public administration facilitates the empowerment of the local community by creation of the local government, which is both entitled and bound to look to the matters of the community, in the sphere of safety leads to the creation of this government’s significant position within the whole system of safety. It is confirmed by a brief analysis of the objective problem in the context of institutional solutions as well as obligations that result from specific acts. Therefore, the local government is not only to secure economic development, but it is also a key factor that shapes public safety and order within its territory.
Description
Artykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.
Keywords
Citation
Belongs to collection