Przemiany ustrojowe samorządu specjalnego w polskim prawie administracyjnym

Abstract
Przedmiotem artykułu jest krótka charakterystyka instytucji samorządu specjalnego w ujęciu historycznym. Omówione zostaną teoretyczne poglądy ukazujące istotę tej instytucji, a następnie scharakteryzowane zostaną przykładowe formy samorządu specjalnego oraz ich historyczny rozwój. W ramach samorządu specjalnego wyróżnić można jego cztery podstawowe formy: 1. samorząd gospodarczy; 2. samorząd zawodowy; 3. samorząd wyznaniowy; 4. samorząd mniejszości narodowych (narodowościowy). Dalsze rozważania poświęcone będą nakreśleniu cech, które wyróżniają wspomniane rodzaje samorządu specjalnego i jakie przyjmują one (tj. samorządy) postaci w prawie pozytywnym. Rozważania te zostaną przeprowadzone na wybranych i najbardziej typowych przykładach każdego z rodzajów samorządu specjalnego.
Description
Keywords
Citation
Mateusz Błachucki, Przemiany ustrojowe samorządu specjalnego w polskim prawie administracyjnym [w:] Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu procedury administracyjnej. Tom III, K. Wąsowski, K. Zalasińska (red.), WSAA, Kraków 2014.
Belongs to collection