Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej

Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej w Polsce ze wskazaniem jej najważniejszych konsekwencji społeczno-gospodarczych. Na tym tle akcentuje się rosnącą rolę migracji zagranicznych, w szczególności imigracji z przyczyn ekonomicznych, dla przyszłego potencjału demograficznego państwa i obszarów z nim powiązanych. Ponadto, w opracowaniu zawarto analizę ilościową i jakościową imigracji do Polski, która staje się państwem imigracyjnym, a prawidłowość ta będzie nabierała znaczenia w najbliższych latach. W opracowaniu przyjęto, ze przystąpienie Polski do UE przyczyniło się do wzrostu znaczenia migracji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji demograficznej w państwie. Polska stała się nie tylko państwem emigracji, ale – na skutek poprawy sytuacji gospodarczej – również docelowym państwem imigracji o charakterze ekonomicznym, zwłaszcza dla migrantów z państw Europy Wschodniej. Imigracja z tej części Europy będzie coraz liczniejsza, a jej charakter będzie się zmieniać. Opracowanie składa się z trzech części i dotyczy sytuacji demograficznej w Polsce w latach 2003–2013, co pozwala zaobserwować przemiany demograficzne w przeddzień akcesji do UE i w pierwszych latach po niej, a następnie w okresie światowego kryzysu finansowego i towarzyszącego mu kryzysu gospodarczego. Przedstawiono również prognozy demograficzne dla Polski w perspektywie do 2035 roku. W drugiej części skoncentrowano uwagę na zagadnieniu migracji zagranicznych, omawiając najważniejsze trendy i wyniki dla emigracji i imigracji. Centralne miejsce zajęła problematyka imigracji do Polski. Trzecia cześć opracowania została poświęcona wybranemu aspektowi tej imigracji – o charakterze pracowniczym. W celu jej zobrazowania posłużono się przykładem imigrantów z Ukrainy obecnych na polskim rynku pracy.
Description
Keywords
Citation
Pachocka Marta, Misiuna Jan, Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 313–344.