Etapy rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej

Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym liberalizacja transportu lotniczego spowodowały szereg zmian na rynku przewozów pasażerskich, wśród nich rozwój portów regionalnych. Celem artykułu jest pokazanie zmian, które miały miejsce w polskich portach regionalnych na tle zmian w portach regionalnych w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które wraz z Polską (Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia) lub nieco później (Rumunia, Bułgaria) przystąpiły do Unii Europejskiej. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, na ile przebieg tych zmian w różnych państwach był podobny, a jakie są różnice między nimi. W analizie porównawczej wykorzystano dane Eurostat, dane urzędów lotnictwa cywilnego oraz portów lotniczych. W analizie sieci połączeń oparto się na aktualnych i archiwalnych rozkładach lotów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że mimo różnic ilościowych, głównie wynikających z wielkości państwa, można mówić o pewnych prawidłowościach i wyróżnić trzy wspólne fazy rozwoju – ekspansji, kryzysu i konsolidacji. Są one charakterystyczne nie tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla wcześniej zderegulowanych rynków, przy czym długość poszczególnych faz rozwojowych była wyraźnie krótsza w analizowanych państwach.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection