Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty

Abstract
Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Publikacja prezentuje modernizację szkolnictwa zawodowego w modelach angażujących kapitał edukacyjny otoczenia szkoły oraz aspiracje rozwojowe kadry dydaktycznej, które należy traktować jako wyzwanie o charakterze strategicznym dla regionu i które powinno być podjęte równolegle i wspólnie przez organizacje pracodawców będących głównymi beneficjentami systemu kształcenia zawodowego.

The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The publication presents the modernization of vocational education in the models involving education capital of school environment and development aspirations of the teaching staff, which should be treated as a strategic challenge for the region and which should be taken in parallel and jointly by employers who are the main beneficiaries of the vocational education system.
Description
Keywords
Citation
M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015,
Belongs to collection