Tematyka badań naukowych w zakresie polityki i sztuki w kolekcji E-book Library 2015

Abstract
Poznawczym celem pracy jest próba określenia współczesnych kierunków badań naukowych w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy sztuką i polityką na podstawie analizy treści najnowszych publikacji książkowych renomowanych, naukowych wydawnictw światowych z 2015 r., dostępnych w kolekcji EBL. Wybrano tutaj mieszaną metodologię badania piśmiennictwa naukowego opartą na ilościowej i jakościowej analizie treści. Do analizy tematycznej dokonano wyboru 105 książek elektronicznych zawierających słowa kluczowe „sztuka” i „polityka”. Przejrzano ich streszczenia oraz fragmenty tekstów. Wyodrębniono ogólną charakterystykę przedmiotową oraz tematy szczegółowe publikacji. W próbce wybranej z kolekcji EBL dominowały książki wydawnictwa Taylor & Francis (31). Przewagę stanowiły badania interdyscyplinarne przyporządkowane naukom społecznym (97), w tym 22 publikacje dotyczyły nurtów badań z antropologii kulturowej bądź etnografii, a 13 – z filozofii polityki. 23 publikacje podejmowały daną problematykę w obrębie nauk o polityce. Wyodrębniono 40 publikacji zawierających ujęcie historyczne zagadnień, w tym 13 dotyczących XXI wieku i 27 odnoszących się do wcześniejszych epok. Wśród dominujących tematów szczegółowych znajdowały się m.in.: „sztuka i polityka” (31), „globalizacja – kultura – polityka” (14); „mass media”, „film i polityka”, „organizacja miast a polityka”. Na podstawie charakterystyki przedmiotowej wybranych książek elektronicznych można w przybliżeniu określić dominujące obecnie nurty badań w zakresie sztuki, kultury i polityki. Wyróżnić tutaj należy przede wszystkim antropologiczne i etnograficzne podejście do współczesnych mass mediów i zjawisk społecznych, takich jak globalizacja i wielokulturowość. Analiza kulturowa zawarta w publikacjach wpisuje się również w nurt badań politologicznych zajmujących się tożsamością etniczną, rasową, religijną ruchów społecznych, które powodują polityczne implikacje.
Description
Keywords
Citation
e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, numer XVIII, lato 2016, s. 148-173
Belongs to collection