Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results

Abstract
The rationale for this study is the search for ways to optimize expenditures on secondary vocational education. Optimization activities should lead to the creation of high quality human capital in the society. The purpose of this study is to verify the view indicating that schools with fewer students achieve higher learning outcomes. Nine classes were selected from a group of all secondary technical schools in Poland (N = 1683). Each class consisted of twenty schools selected by the average annual number of graduates in 2013-2015. A univariate analysis ANOVA was then carried out. The dependent variables were educational added values for matriculation exams in Polish language, the humanities, mathematics and natural sciences. The quality predictor in this study was classes determined by the average number of graduates. The study has led to the conclusion that higher learning outcomes expressed by the average educational added value are achieved in schools with more students. The highest average learning outcomes were achieved in schools with the number of students ranging from 564 to 640. It has also been shown that the average educational added value increases with the number of students in school. It may be supposed that certain numbers of students in school should not be exceeded; however, due to the lack of schools with the number of students far exceeding those in schools covered in this study, it was not possible to determine the maximum number of students in secondary technical schools that would allow them to obtain the expected learning outcomes.

Uzasadnieniem dla podjętego tematu badań jest poszukiwanie dróg optymalizacji nakładów na średnie szkolnictwo zawodowe. Kierunki działań optymalizacyjnych powinny prowadzić do kreowania wysokiej jakości kapitału ludzkiego społeczeństwa. Jako cel analiz przyjęto zweryfi kowanie poglądu wskazującego, że w szkołach liczebnie mniejszych osiąga się wyższe wyniki nauczania. Ze zbioru wszystkich techników w Polsce (N=1683) wytypowano 9 klas. Każda klasa składała się z 20 szkół wytypowanych według średniej rocznej liczby absolwentów w latach 2013-2015. Następnie przeprowadzono jednoczynnikową analizę ANOVA przyjmując jako zmienne zależne wartości edukacyjnej wartości dodanej dla egzaminów maturalnych z języka polskiego, grupy przedmiotów humanistycznych, matematyki oraz grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Predykatorem jakościowym w omawianej analizie były klasy wyznaczone według średniej ilości absolwentów. Przeprowadzone badania doprowadziły do konkluzji, że wyższe wyniki nauczania wyrażane średnią edukacyjną wartością dodaną uzyskuje się w szkołach liczebnie większych. Najwyższe średnie wyniki nauczania osiągnięto w szkołach o liczebności uczniów z przedziału od 644 do 720. Można nawet zauważyć pewną tendencję, potwierdzaną średnimi wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wskazującą, że badana wielkość wzrasta wraz ze wzrostem liczebności szkoły. Przypuszczać należy, że wzrost liczebności szkół posiada pewną wartość maksimum, jednak ze względu na brak szkół o liczebności uczniów znacznie przekraczających rozmiary analizowanych szkół, nie pozwolił na wyznaczenie granicy wskazującej na maksymalny rozmiar szkoły typu technikum, pozwalającej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów kształcenia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection