Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań

Abstract
Celem badań opisywanych w artykule była analiza form, rodzajów i typów con‑ trollingu stosowanego w zarządzaniu projektami, w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Autor dokonał również opisu powodów wprowadzenia controllingu projektów do organizacji, zakresu kontroli stosowanej w praktyce projek‑ towej, zidentyfikował stanowiska odpowiedzialne za kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów. W artykule wskazano również korzyści i wady z wprowadzenia systemu controllingu do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. W przekonaniu autora przeprowadzone badania ukazują pewne prawidłowości, które – w odniesieniu do bieżącego i strategicznego controllingu projektów – można zaobserwować w ramach zebranej próby badawczej. Z całą pewnością należałoby kontynuować i pogłębiać te badania w przyszłości, aby stale poszerzać stan wiedzy z tego zakresu.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 136, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, s. 143-158
Belongs to collection