Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych

Abstract
Celem pracy była identyfikacja rozwiązań w obszarze organizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wpływających na wybór stosowanych w tym zakresie rozwiązań. W nawiązaniu do aktualnej literatury podjęto próbę usystematyzowania terminologii dotyczącej grup kapitałowych oraz wskazania rozwiązań w obszarze organizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych. W warstwie empirycznej wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu służący do identyfikacji procesu kształtowania polityki personalnej w grupach kapitałowych, ukazania realizacji poszczególnych obszarów zadaniowych funkcji personalnej z identyfikacją podziału uprawnień i odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy spółki wchodzące w skład grupy. Badaniom empirycznym poddanych zostało sześć grup kapitałowych. Respondentami były osoby reprezentujące komórki personalne w spółce nadrzędnej i w dwóch spółkach podporządkowanych każdej z badanych grup kapitałowych. Przeprowadzone badania stanowiły podstawę do ukazania wariantów lokalizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych, oraz dały możliwość identyfikacji i opisu uwarunkowań wpływających na tę lokalizację. W warstwie aplikacyjnej zaprezentowano autorskie macierze uprawnień i odpowiedzialności w zakresie realizacji funkcji personalnej dla poszczególnych typów grup kapitałowych. Sformułowano również szereg wskazówek dotyczących kształtowania polityki i unii personalnej oraz wskazania usprawnień w obszarze komunikacji.
Description
Keywords
Citation