Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika o osi pionowej - AUTOREFERAT

Abstract
PL: Powstanie imperfekcji w geometrycznych konstrukcjach inżynierskich jakimi są zbiorniki magazynowe dużej pojemności jest nieuniknione podczas wykonawstwa robót budowlano-montażowych. W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu imperfekcji geometrycznych kształtu powłoki walcowej powstałych w fazie wykonawstwa konstrukcji na stan rozkładu naprężeń. Analizy wykonane zostały dla 13-tu zbiorników magazynowych z dachami pływającymi o pojemności V=50.000 m3. Dla porównań wykonano analizy numeryczne powłok testowych z wyizolowanymi, pojedynczymi wadami geometrycznymi oraz przeprowadzono terenowe badania tensometryczne na rzeczywistym zbiorniku o pojemności V=12.000 m3, którego deformacje były znaczące. Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu komercyjnego pakietu obliczeniowego MSC/Nastran. EN: Rise of the imperfections in the geometric engineering structures such as high-capacity storage tanks is inevitable during execution of construction and assembly. The paper attempts to estimate the impact of geometric shape imperfections resulting cylindrical shell structure under construction on the state of stress distribution. Analyses were performed for the 13-storage tanks here with floating roof with a capacity of V=50,000 m3. For comparisons performed numerical analysis of test coatings of isolated, single geometric defects and strain field study was carried out on a real tank with a capacity of V=12,000 m3 whose deformities were significant. Numerical analysis was performed using a commercial computational package MSC / Nastran.
Description
Keywords
Citation
Kowalski D.: Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004
Belongs to collection