Publikacje studenckie IJP

Recent Submissions

Displaying 1 - 2 of 2 records
 • Item
  Urbanonimy w przedwojennych i powojennych lwowskich piosenkach jako zwierciadło kultury miasta Semper Fidelis
  (2017) Aprilashvili, Stanislav; Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
  Praca jest podzielona na 3 rozdziały. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do kultury Lwowa, a także do gwary lwowskiej i lwowskich piosenek. Została tam też opisana metodologia badań i charakterystyka materiału, który został poddany analizie w pracy. Drugi rozdział to zbiór zagadnień teoretycznych, w których został umieszczony stan badań nad tematem onomastyki i szeroko rozumianej onomastyki literackiej. Rozdział trzeci stanowi właściwą główną część pracy, w której zostały opisane przeprowadzone badania. Jest podzielony na cztery podrozdziały, w których kolejno omawiane są: nazwy dzielnic, nazwy ulic, nazwy placów i nazwy obiektów. W każdym z tych rozdziałów zostały ze sobą zestawione przedwojenne i powojenne lwowskie piosenki, pokazane podobieństwa kontekstowe, w których nazwy własne pojawiają się w tych dwóch kategoriach piosenek, a także podane przyczyny obecności niektórych nazw w piosenkach przedwojennych. W zakończeniu zostały podsumowane przeprowadzone badania. W aneksie znalazły się materiały wykorzystane do pracy – zbiór 40 przedwojennych lwowskich piosenek i 19 powojennych.
 • Item
  Analiza onomastyczna wybranych chrzestnych i zakonnych imion sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
  (2017) Milczarczyk, Weronika; Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
  Przedmiotem opracowania są imiona zakonne sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego nadawane przed Soborem Watykańskim II oraz ich imiona chrzestne, badane z uwzględnieniem m.in. aspektu socjolingwistycznego. W pierwszej (teoretycznej) części pracy przedstawiono cele, metody i charakterystykę materiału oraz przybliżono historię Zgromadzenia, a także działalność apostolską urszulanek. W części drugiej prze-prowadzono analizę materiału, w której zawarto informacje m.in. na temat genezy, budowy, etymologii, a przede wszystkim motywacji nadania omawianych antroponimów. W ostatniej części zaprezentowano relacje zachodzące między imieniem chrzestnym a imieniem zakonnym.