Diploma Theses

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 97 records
 • Item
  Teatr, w którym dziecko jest twórcą. Obszary sprawczości dziecka w teatrze
  (2022) Okurowska-Wabnic, Karolina; Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
  Praca dotyczy problemu sprawczości dziecka w teatrze. Opisane zostały w niej różne formy partycypacji dziecięcej oparte na partnerskiej relacji między dziećmi i instruktorem / pedagogiem teatralnym. Socjologiczne i pedagogiczne zmiany w postrzeganiu roli dziecka w kulturze zestawione są ze zmianami na gruncie edukacji teatralnej. Na podstawie sylwetek i metod pracy wybranych twórców i pedagogów teatralnych (Jan Dorman, Augusto Boal, Viola Spolin i Ketih Johnstone) opracowane zostały zasady i warunki teatru opartego na sprawczości dziecka, które koncentrują się na postawie instruktora, uwarunkowaniach zewnętrznych oraz na równowadze między strukturyzacją a wolnością w procesie teatralnym. Podsumowaniem pracy jest zaprezentowane konkretnych strategii i form ćwiczeń w teatrze z ideą sprawczości. Przedstawiony zostaje proces powstawania spektaklu od pierwszego spotkania z grupą, po trening aktorski, budowanie fundamentów sprawczości, rozmowę i pracę nad scenariuszem.
 • Item
  Projektowanie i synteza nowych układów porfirynowych pod kątem generowania tlenu singletowego
  (2023) Szczodry, Piotr; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  W pracy magisterskiej zostały zsyntezowane fotouczulacze, w których porfiryna odpowiada za generowanie tlenu singletowego, natomiast przyłączone do niej aromatyczne ugrupowania, stanowiące najczęściej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, mają za zadanie magazynowanie tlenu. W takich układach tlen może być ponownie uwolniony w formie wzbudzonej pod wpływem temperatury. Scalenie obu kluczowych dla działania fotouczulaczy jednostek, wydaje się zatem zagadnieniem najważniejszym z punktu widzenia projektowania i syntezy fotosensybilizatorów nowej generacji.
 • Item
  Europeizacja państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Casus Republiki Macedonii (FYROM).
  (2018-09) Pac, Damian Jerzy; Uniwersytet Warszawski
  Niniejsza praca poświęcona jest sprawie europeizacji Bałkanów Zachodnich oraz integracji Republiki Macedonii (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii) ze strukturami Unii Europejskiej i NATO. Autor bada źródła określenia „kwestia macedońska” i miejsce Macedonii na Półwyspie Bałkańskim, śledzi proces kształtowania się świadomości narodowej Macedończyków i powstania Ludowej Republiki Macedonii w ramach Jugosławii, analizuje historię rozpadu Jugosławii. Praca zawiera przegląd najważniejszych kwestii istotnych z punktu widzenia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, wskazuje uwarunkowania macedońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej (autor ukazuje pluralne spektrum macedońskiej sceny politycznej, jak również ograniczenia współczesnych stosunków regionalnych, kwestie ochrony praw mniejszości narodowych w Republice Macedonii i nowej macedońskiej tożsamości historycznej).
 • Item
  Aspekty prawne zarządzania nieruchomością wspólna we Wspólnocie Mieszkaniowej
  (2022-09-12) Serafin, Olga; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Celem niniejszej pracy magisterskiej była próba, po pierwsze, określenia kształtu prawnego zarządzania nieruchomością wspólną we Wspólnocie Mieszkaniowej, po drugie, próba ustalenia, czy i na ile regulacje prawe chronią interesy członków Wspólnoty Mieszkaniowej, poprzez ich prawa i obowiązki. W pracy, w pierwszej kolejności, przedstawiono rys historyczny kształtowania się regulacji prawnych, dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Następnie autorka zaprezentowała podstawowe pojęcie, w tym, nieruchomości, lokalu, wspólnoty mieszkaniowej, jej powstania, statusu cywilnoprawnego. W kolejnych rozdziałach przedstawiono rodzaje i wybór formy zarządu nieruchomości wspólnej, stanowiących postawę ich funkcjonowania. Rozważania koncentrowały się na art. 18 i 20 ustawy o własności o lokalu. Właściciele lokali, mogą, w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Mogą także podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Poruszone zostały także problemy praktyczne i teoretyczne, związane z umową o zarządzanie i administrowanie wspólnotą mieszkaniową. W dalszej części praca dotyczyła praw i obowiązków członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Szersze rozważania związane były z zaskarżaniem uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. W podsumowaniu autorka stwierdziła m.in., że wprowadzane przez ustawodawcę zmiany ustawy o własności lokali, należy ocenić pozytywnie. Przykładem jest nowelizacja z 2019r. artykułu 19 i 20 ustawy o własności lokali obowiązującej od 1stycznia 2020r poszerzająca zakres tego aktu prawnego. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy wyodrębnionych jest więcej niż trzy samodzielne lokale. W opinii autorki, sprawniej zarządzać budynkiem na podstawie ustawy o własności lokali niż Kodeksie Cywilnym. Obowiązek wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej, a następnie zawarcie umowy o administrowanie albo zarządzanie z profesjonalistami prowadzącymi działalność gospodarczą, korzystnie wpływa z reguły na finanse Wspólnoty, a także stan techniczny i estetykę nieruchomości. Zarząd z mieszkańców, nie posiada bowiem z reguły wiedzy, doświadczenia i przygotowania w zakresie zarządzania częścią wspólną nieruchomości. Regulacje prawne nie chronią jednak w wystarczającym zakresie interesów członków Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez ich prawa i obowiązki.
 • Item
  Fotografia jako strażnik tradycji domowej na przykładzie działalności ośrodków archiwów społecznych
  (2021) Kot, Wiktoria; Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny