Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym

Abstract
Książka zawiera przedstawienie rozwoju pojęcia strategii w ujęciu historycznym oraz współczesnego stanu badań w zakresie stosowania strategii uczenia się języków obcych w środowisku standardowej klasy oraz w środowisku cyfrowym. Opisane są badania empiryczne wykonane w celu porównania użycia strategii i technologii infor¬macyjnej w dwóch różnych środowiskach i kontekstach nauczania, aby spraw¬dzić, czy wybór i użycie strategii w środowisku wspomaganym cyfrowo różni się od ich zastosowania w środowisku bardziej tradycyjnym. Książka ta składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiony został rozwój myśli na temat strategii uczenia się języków obcych od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku do czasów współczesnych. Po początkowym okresie intensywnych prac nad klasyfikacją strategii uczenia się języków obcych nastąpiła długa przerwa. Od kilku lat obserwuje się ponowny wzrost zainteresowania strategiami uczenia języków obcych w związku z możliwościami samodzielnego uczenia się języków w środowisku cyfrowym podczas korzystania z zasobów Internetu i narzędzi komunikacyjnych. W części drugiej zawarty został przegląd badań strategii uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym, które to badania prowadzone były przez pionierów CALL (Computer Assisted Language Learning) oraz pionierów podejścia strategicznego do uczenia się języków. Szczególną uwagę skierowano na strategie korzystania z materiałów, np. słowników i korpusów językowych. Pod-kreślono ponadto rolę strategii w nauczaniu na odległość. W tej części zauważa się z jednej strony kreatywność strategiczną uczniów języka. Z drugiej strony narzędzia cyfrowe do nauki języka zawierają wbudowane strategie uczenia się, które ograniczają kreatywność strategiczną uczniów. Opis standardów uczenia się języków obcych z wykorzystaniem Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych pokazuje obszar wspólny kompetencji lingwistycznych i cyfrowych, które są niezbędne do efektywnego przyswajania języka obcego z wykorzystaniem powszechnie dostępnych zasobów i narzędzi cyfrowych. Standardy dla nauczycieli języków obcych mogą wskazywać kierunki kształcenia i samokształcenia nauczycieli pracujących nad podniesieniem efektywności pracy. W części trzeciej przedstawiono badania przeprowadzone z udziałem licealistów i studentów lingwistyki – przyszłych nauczycieli języków obcych i tłumaczy. Jedni i drudzy odpowiedzieli na pytania w dwóch ankietach. Jednej, określającej strategie uczenia się języków, oraz drugiej, określającej strategie wykorzystania zasobów cyfrowych do nauki języka. Wyniki badań potwierdzają, że studenci, których można określić jako dobrych uczniów języków obcych, stosują zdecydowanie więcej strategii uczenia się języka niż badani licealiści, którzy swoją przyszłość widzieli w zawodach matematycznych, informatycznych, technicznych i ekonomicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci, którzy stosują więcej strategii, częściej też wykorzystują zasoby cyfrowe do nauki języka obcego.
Description
Tom III serii: MULTILINGUAL APPLIED LINGUISTICS, WIELOJĘZYCZNA LINGWISTYKA STOSOWANA
Keywords
Citation
Belongs to collection