Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa

Abstract
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie wyzwań dla bezpieczeństwa, jakie wynikają z masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu 2013 i 2014 roku. W pierwszej części tomu znalazło się pięć artykułów dotyczących stereotypów dotyczących imigrantów z Ukrainy oraz ich wizerunku w polskich mediach (czy – by być bardziej precyzyjnym – w mediach redagowanych w języku polskim). Szeroki kontekst historyczny i psychologiczny kształtowania się stereotypów polsko-ukraińskich przedstawia w swym tekście Nataliia Nedobiichuk. Próbę rekonstrukcji istniejących w Polsce stereotypów na temat Ukraińców podejmuje Krzysztof Jurek. Trzeci z artykułów, autorstwa Renaty Rozbickiej, dotyczy wizerunku napływających do Polski Ukraińców w trzech ogólnopolskich tygodnikach opiniotwórczych („Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygodniku Powszechnym”). W kolejnym tekście Paweł Terpiłowski przybliża przekaz medialny dotyczący obecności Ukraińców w Polsce, jaki kreowany jest przez portal Kresy.pl. Rosyjski punkt widzenia na zagadnienie emigracji obywateli Ukrainy do Polski przedstawia w swym artykule Grzegorz Tokarz. Druga część tomu, zawierająca podobnie jak pierwsza pięć tekstów, związana jest z tytułowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa państwa, jakie wynikają z napływu obywateli Ukrainy do Polski. Paulina Polko dokonuje analizy percepcji bezpieczeństwa wśród Ukraińców przebywających w Polsce. Analizę wpływu narastającej fali migracji Ukraińców do Polski na poziom bezpieczeństwa Rzeczypospolitej przeprowadza w swym tekście Paweł Olbrycht. Tematykę przestępstw popełnianych przez imigrantów z Ukrainy w Polsce podejmuje Yuliya Lesyk. Na przypadki handlu ludźmi do pracy przymusowej, których ofiarami są Ukraińcy decydujący się na podjęcie pracy w Polsce, zwraca uwagę Barbara Klebeko. Z kolei Krystyna Świdzińska podejmuje problem bezpieczeństwa na granicy polsko-ukraińskiej. Zwraca uwagę na związek ukształtowania tego odcinka polskiej granicy z nielegalną imigracją na jej odcinku, które sprzyja temu zjawisku. W trzeciej części tomu znalazły się trzy artykuły, przedstawiające lokalny wymiar imigracji ukraińskiej do Polski. Położenie imigrantów z Ukrainy we Wrocławiu opisuje Marcin Kożuszek. Zwraca uwagę na działalność organizacji ukraińskich na terenie miasta, a także – w oparciu o wyniki własnych badań – na percepcję Ukraińców przez wrocławian. Z kolei sytuację Ukraińców na trójmiejskim rynku pracy przybliżają Tomasz Buchwald, Piotr Gajewski i Adrian Szydlik. Osadzają ją w kontekście regulacji prawnych, dotyczących podejmowania pracy przez obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zjawisko ukrainizacji Uniwersytetu Opolskiego poddaje analizie Daniel Wiśniewski. Opisuje je w kontekście dokonującego się w Polsce – w znacznej części za sprawą studentów z Ukrainy – procesu umiędzynarodowienia naszych uczelni wyższych. Zwieńczenie tomu i zarazem jego ostatnią, czwartą część, stanowi tekst autorstwa Agnieszki Sawicz. Opisuje w nim ona genezę uchwalenia i skutki wprowadzenia w życie Ustawy o Karcie Polaka. Zauważa, iż dla wielu osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w państwach postsowieckich stała się ona „przepustką na Zachód”.
Description
Keywords
Citation
Lubicz Miszewski, Michał (red.). Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo AWL: Wrocław 2018.
Belongs to collection