Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek wewnątrzgałkowych

Abstract
W pracy przedstawiono nową koncepcję modelu doskonalenia jakości produkcji dostosowanego do specyficznych wymagań przedsiębiorstw branży biomedycznej. Dokonano przeglądu znanych modeli, wykorzystujących zarówno koncepcję Kaizen, jak i TQM oraz Lean Manufacturing, stosowanych między innymi w branży motoryzacyjnej. Przedstawione w pracy rozwiązanie uwzględnia zarówno specyficzne wymagania dla wyrobów medycznych zawarte w normach i dyrektywach unijnych, jak również integrację procesu doskonalenia jakości z rozwiązaniami zarządzania zautomatyzowanymi systemami produkcji. Kluczowym elementem zaproponowanego modelu jest dogłębna analiza elementów procesu technologicznego generujących wyroby niezgodne ze specyfikacją produktu oraz analiza możliwości doskonalenia adekwatnych obszarów technologii. Dlatego zaproponowany system doskonalenia jakości obejmuje oryginalną metodę monitorowania odpadów z produkcji i elementów wadliwych (metoda czerwonego oka), która nie tylko zapewnia poprawę efektywności produkcji, ale również ułatwia działania pro-ekologiczne i umożliwia zmniejszenia obciążenia środowiska. Ponadto w zaproponowanym modelu doskonalenia procesu produkcji w branży biomedycznej przewidziano weryfikację, czy możliwość wprowadzenia zaproponowanych zmian nie jest ograniczona wymaganiami prawnymi i normatywnymi. Zaproponowany model został wdrożony w przedsiębiorstwie z branży biomedycznej produkującej soczewki wewnątrzgałkowe. W rezultacie jego przydatność została potwierdzona praktycznie poprzez wzrost produktywności o ponad 20% oraz redukcję braków we wszystkich obszarach cyklu produkcji soczewek wewnątrzgałkowych.
Description
Keywords
Citation
M. Dębowski, Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek wewnątrzgałkowych, autoreferat rozprawy doktorskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, 2019