W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności

Abstract
According to research findings from studies of both non-European cultures and contemporary organizations, members of a given group facing uncertainty accept routine more favorably. Paper discusses socially embedded routine that is an inherent element of every ritualized and performative action. [PL] Jak pokazują badania zarówno kultur pozaeuropejskich, jak i organizacji funkcjonujących w krajach rozwiniętych, zapotrzebowanie na rutynę jest tym większe, im wyższy jest poziom niepewności w działaniach członków danej społeczności. W artykule podjęta została próba rehabilitacji uspołecznionej wersji rutyny, będącej nieodłącznym elementem wszystkich działań rytualnych i performatywnych.
Description
Citation
Krzyworzeka, P. 2011. W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności. „Master of Business Administration”, 3, s. 39-48.
Belongs to collection