Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji

Abstract
Książka jest poświęcona problematyce respektowania sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską. Celem rozważań zawartych w książce jest odpowiedź na pytanie, czy proceduralne instytucje prawne gwarantują respektowanie w tym postępowaniu wyróżnionych wartości sprawiedliwości proceduralnej. Badane jest, czy wyodrębnionym wartościom odpowiadają właściwie gwarancje – uprawnienia procesowe uczestnika tego postępowania i obowiązki organu ochrony konkurencji i kontrolującego go sądu. Procedura antymonopolowa podlega zatem badaniu z perspektywy prawa do wysłuchania, prawa do obrony, prawa do równego uczestnictwa w postępowaniu, prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji poufnych oraz prawa do zaskarżenia i kontroli sądowej decyzji i postępowania przed organem ochrony konkurencji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection