Postawić na swoim czy nie? : związki pomiędzy taktykami wywierania wpływu małżonków a satysfakcją małżeńską.

Abstract
Praca dotyczy problemu wywierania wpływu w małżeństwie w kontekście satysfakcji małżeńskiej. Małżeństwa (N = 101 par) wypełniały kwestionariusze KWS (Doroszewicz i Sijko, 2008) oraz KDM-2 Mieczysława Plopy i Jana Rostowskiego (2006). Wyniki pokazały że satysfakcja małżeńska oraz płeć różnicują częstość stosowania taktyk wywierania wpływu. Ponadto małżeństwa wywierające rzadziej wzajemny wpływ deklarują wyższą satysfakcję w porównaniu z małżeństwami wywierającymi częściej wzajemny wpływ. Wśród predyktorów satysfakcji małżeńskiej ujawniły się: taktyki twarde, taktyki miękkie, staż małżeński i poziom materialny. Wyniki są omawiane w kontekście konstruktywności i destruktywności sposobu wywierania wpływu na komunikację partnerów i jakość małżeństwa.
Description
Tactics of influence and marital satisfaction of 101 married couples (N = 101) were measured by Social Influence Scale KWS (Doroszewicz and Sijko, 2008) and Marriage Adjustment Scale KDM-2 (Plopa and Rostowski 2006). The results showed that spouses high in marital satisfaction and husbands report lower frequency of tactics use. Furthermore spouses who more often influence each other report lower marital satisfaction compared to spouses who less often influence each other. The results also revealed that hard tactics, soft tactics, length of marriage and financial status are predictors of marital satisfaction. Results are discussed in the context of positive and negative influence of tactics use on communication along with marital quality.
Keywords
Citation
Psychologia Jakości Życia, T. 7, 2008, nr 1/2, s. 47-69.
Belongs to collection