Wpływ systemów kognitywnych na sukces ekonomiczny przedsiębiorstw

Abstract
Celem prac nad obliczeniami kognitywnymi jest stworzenie zautomatyzowanych systemów informatycznych, które są w stanie rozwiązywać problemy, nie wymagając przy tym ludzkiej pomocy. Biorąc pod uwagę to, że architektury kognitywne postrzegane są jako zbiór algorytmicznych zdolności, które mogą automatyzować coraz bardziej złożone procesy, niniejszy dokument proponuje trzy kluczowe scenariusze ich zastosowania oraz dalszego rozwoju. W pierwszej części przedstawia się ewolucję technologii, począwszy od komputerów mainframe, na koncepcji Trzeciej Platformy kończąc. Następnie prezentowane są istotne komponenty obliczeń kognitywnych symulujące ludzkie myślenie. Wyodrębnia się domeny odnoszące się do sposobu, w jaki ludzie myślą i demonstrują swoje zdolności poznawcze w życiu codziennym dla wskazania cech wymaganych dla systemów kognitywnych. Na koniec charakteryzuje się branże, w których konkurencyjność zależy od szybkości znalezienia szczegółowego wytłumaczenia problemu. Wskazuje się konkretne i praktyczne zastosowania technologii kognitywnych mogące przełożyć się na sukces ekonomiczny przedsiębiorstw.

The aim of work on Cognitive Computing is to create automated IT systems that are able to solve problems without requiring human assistance. Considering that Cognitive Architectures are perceived as a set of algorithmic abilities that can automate increasingly complex processes, this document proposes three key scenarios for their application and further development. The first part presents the evolution of technology from mainframe computers to the concept of the Third Platform. Next, significant components of cognitive calculations simulating human thinking are presented. Extracts domains referring to the way people think and demonstrate their cognitive abilities in everyday life to indicate the characteristics required for cognitive systems. Finally, industries are characterized in which competitiveness depends on the speed of finding a detailed explanation of the problem. Specific and practical applications of cognitive technologies that can translate into economic success of enterprises are indicated.
Description
Keywords
Citation
Nowak-Nova, D. (2020). Wpływ systemów kognitywnych na sukces ekonomiczny przedsiębiorstw. W: M. Lisiński, J. Dzieńdziora, M. Wróbel (red.), Wyzwania dla współczesnego zarządzania i jakości z perspektywy młodych naukowców (s. 207-219). Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB