Wpływ społeczny a jakość życia

Abstract
Wpływ społeczny polega na zmianie zachowań, postaw lub emocji przeżywanych przez jednostkę w wyniku działań innych osób. Zjawisko to przybiera różne formy od otwarcie jawnych do całkowicie ukrytych. Sukces w zmienianiu postawy, czy zachowania innej osoby jest zwykle wiązany z poczuciem subiektywnie wysokiej jakości życia. Bycie obiektem wpływu społecznego, z kolei, widziane jest jako czynnik sprawczy niezadowolenia. W artykule, jednakże, podważa się ten pogląd, pokazując, że w świetle istniejących koncepcji teoretycznych i badań empirycznych związek wpływu społecznego i jakości życia jest bardziej złożony i skomplikowany. Artykuł kończy uwaga o konieczności przeprowadzenia badań empirycznych podejmujących wprost problem analizowanych w nim prawidłowości.
Description
Social influence is the change in individual behavior, opinion, or emotions resulting from what other people do or feel. Social influence takes many different forms, some blatant and obvious, other more implicit or disguised. Success in changing others’ attitudes and behavior is usually treated as a determinant of subjective well-being. Being an object of influence, in turn, is commonly seen as a causal factor of distress. This article, however, uses existing theories and research to show that the link between social influence and quality of life is much more complex and complicated. Directions for future empirical research are also suggested.
Keywords
Citation
Doliński, D., Wpływ społeczny a jakość życia, [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 1, 2002, nr 1, s. 35-52.
Belongs to collection