Cele życiowe, zaufanie interpersonalne i zadowolenie z życia

Abstract
Celem badań było określenie związku między rodzajem preferowanych celów życiowych („zewnętrzne": majątek, sukces, kariera, władza vs „wewnętrzne": przyjaźń i miłość, rodzina i dzieci, bycie użytecznym dla innych oraz życie zgodne z zasadami wiary) a zaufaniem interpersonalnym, odczuwanymi symptomami choroby i zadowoleniem z życia. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu ustrukturalizowanego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Warszawy (N= 1004). Przeprowadzone analizy regresji wielokrotnych wykazały, iż przy kontroli poziomu zaufania, symptomów choroby oraz poziomu wykształcenia i wieku respondentów, cele „zewnętrzne" nie są istotnym predyktorem poziomu ogólnego zadowolenia z życia. Natomiast ważność celów „wewnętrznych" - przy kontroli tych samych zmiennych - istotnie różnicuje ogólny poziom zadowolenia z życia: im bardziej są one ważne dla jednostki, tym większe zadowolenie z życia. Uzyskane wyniki są spójne z rezultatami innych badań, sugerującymi, że pewne typy celów życiowych (czy wartości) mogą być związane z psychologicznym i fizycznym dobrostanem jednostki (por. Kasser i Ahuvia 2002; Skarżyńska 2002).
Description
The aim of the study was to assess relations between a kind of prefer-red life-goals (extrinsic goals for materialist success, power, achieve-ment and career vs. intrinsic goals for love and friendship, family, being useful for others and keeping rules of religion), interpersonal trust, le-vel of subjective somatic health and level of generał life-satisfaction. The data were collected by means of standardized interviews run on a representatwe random sample of adult inhabitants of Warsaw (W = 1004). The results of multiple regression showed that extrinsic life-goals were not significant predictor of a level of a generał life-satisfaction. Preferences of intrinsic life-goals was significant predictor of a generał life-satisfaction level: These persons who strongly accepted intrinsic life-goals had higher level of life-satisfaction, when a level of interpersonal trust, subjective somatic health, education level and age of respondents were controlled. The results are consistent with research conducted by Kasser and Ahuvia (2002) and by Skarżyńska (2002), suggesting that some types of values (or life-goals) may be associated with well-being.
Keywords
Citation
Skarżyńska, K., Cele życiowe, zaufanie interpersonalne i zadowolenie z życia, [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 2, 2003, nr 1, s. 35-49.
Belongs to collection