Sport i płeć a jakość życia

Abstract
W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień podejmowanych przez badaczy nierówności płci w sporcie. Pokazano, w jaki sposób stereotypy płci i wywiedziona z nich koncepcja konfliktu ról ograniczają szanse rozwoju sportowego kobiet. Ukazano, że teoria androgynii psychicznej, która miała wskazać sposoby rozwiązania konfliktu ról w sporcie, nie jest rozwiązaniem dobrym dla kobiet – zamiast niwelować polaryzację płci, powiela ją, bo proponuje kobietom uprawiającym sport równość za cenę maskulinizacji. Kwestia braku równych szans dotyczy nie tylko zawodniczek, ale także trenerek, a więc licznego grona osób, dla których sport jest areną działalności zawodowej. Niechlubną rolę w utrwalaniu nierówności płci w sporcie odgrywają dziennikarze sportowi. Zaproponowano pewne kierunki działania, które mogłyby zmienić niekorzystną dla kobiet sytuację.
Description
The paper discusses the issues of the gender inequity in sport. It explains how the gender stereotypes and deriven from that the role conflict restrain the chances of the female athletes for sport success. Further it shows that the androgynous theory, which was expected to help in elimination of the inequities, is not a good solution for women: instead of reducing the gender polarisation - duplicates it. The androgynous concept proposes to woman the equity for the price of masculinity. The androcentric perspective of sport does harm the women athletes and woman coaches as well - the professional careers of the latter’s are more difficult and less satisfying than men coaches careers. The role played by mass media in the perpetuation of the masculine ideology can not be neglected; the gender bias is exhibited by the electronic media as well as by newspapers. Some ideas how to reduce the negative practices are proposed.
Keywords
Citation
Mikołajczyk, M., Sport i płeć a jakość życia, [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 3, 2004, nr 1, s. 99-122.
Belongs to collection