Uwięzienie, a syndrom aleksytymii

Abstract
Opisane w artykule badanie stanowiło próbę odpowiedzi na pytanie, czy izolacja społeczna może prowadzić do wystąpienia syndromu aleksytymii. Warunki, jakie panują w więzieniu: izolacja, uniformizacja, kryminogenne środowisko, destrukcyjny wpływ grupy, trauma i stres, wszystko to może stanowić podłoże dla nasilenia się cech aleksytymicz-nych. Przebadano 59 więźniów testem ALEX 40, których następnie po-proszono o wykonanie zadania emocjonalnego. Badanie wykazało, że istnieje związek między czasem izolacji a poziomem aleksytymii, który wzrasta. Okazuje się, że częstsze przeżywanie emocji negatywnych przez więźniów nie prowadzi do ich łatwiejszej werbalizacji. Wykazano także, że im wyżej w hierarchii więziennej znajduje się osadzony, tym jest bardziej aleksytymiczny.
Description
The research project attempted to answer the ąuestion whether social isolation may lead to the alexithymia syndrome. Conditions in a peni-tentiary facility: isolation, uniformisation, criminogenous environment, destructive influence of the group, trauma and stress - all these may constitute a basis for alexithymia. The 59 jails were tested by Alex 40 and they were involved in emotional task. The research proved that there is a relation between the duration of the isolation time and the increasing level of alexithymia. This study shows that more often ne-gative emotional experiences do not lead to simpler verbalisation of emotions. It was proven that the higher status of a convict in the jail hierarchy the more alexithymic he is.
Keywords
Citation
Wawrzyniak M.,Chmielewska A., Uwięzienie, a syndrom aleksytymii. [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 1, 2002, nr 2, s. 115-125.
Belongs to collection