Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań)

Abstract
Celem artykułu jest analiza form prowadzenia działalności zagranicznej najczęściej wybieranych przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście osiąganych przez nie wyników rynkowych. Rozważania obejmują zarówno aktywne formy działalności zagranicznej, jak i internacjonalizację bierną (import). W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych między wrześniem a październikiem 2010 roku wśród 124 polskich przedsiębiorstw przez zespół pod kierownictwem dr M. Ratajczak-Mrozek. W pierwszym etapie badania zidentyfikowano formy ekspansji zagranicznej wykorzystywane przez badane przedsiębiorstwa. Wśród respondentów dominuje jednoczesne stosowanie różnych form, a wśród nich eksport. W drugiej, głównej części analizy porównano średnie wartości oceny wyników rynkowych (wielkości zysku ogółem, stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych – ROI, wielkości sprzedaży oraz udziału w rynku) badanych firm w porównaniu z najbliższą konkurencją w podziale na formy prowadzenia działalności zagranicznej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wzrost zaangażowania w internacjonalizację jest związany z osiąganiem przez te przedsiębiorstwa lepszych wyników rynkowych. Artykuł prezentowany w trakcie konferencji: Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011
Description
Keywords
Citation