Miara odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru

Abstract
W pracy Walesiaka [13] zaproponowano uogólnioną miarę odległości GDM, która umożliwia uwzględnienie w badaniach zmiennych mierzonych na skali: a) ilorazowej i (lub) interwałowej, b) porządkowej. W artykule zaproponowano wersję miary odległości GDM uwzględniającą zmienne mierzone na skali nominalnej. Ponadto zaproponowano konstrukcję miary odległości umożliwiającą pomiar podobieństwa obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru. Formuła ta uśrednia odległości cząstkowe wyznaczone na podstawie poszczególnych podzbiorów zmiennych (odpowiednio nominalnych, porządkowych, interwałowych i ilorazowych).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection