Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania

Abstract
Jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez strefę podmiejską jest funkcja wypoczynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie nurtów badań naukowych zjawisk turystycznych w strefach podmiejskich polskich miast w latach 1945–2020 oraz współczesnych wyzwań badawczych z nimi związanych. W pracy posłużono się metodą wtórnej analizy jakościowej. Zidentyfikowano osiem głównych nurtów badań, które pokrótce scharakteryzowano. Stwierdzono, że po rozwoju w okresie ostatnich 40 lat ubiegłego wieku badania zjawisk turystycznych w strefie podmiejskiej polskich miast są w stagnacji. Współczesne badania mają najczęściej charakter studiów przypadku, prowadzone są w różnych jednostkach badawczych, pod różnym kątem i w różnym czasie. Trudno na ich podstawie dokonywać porównań czy uogólnień. Analiza wspomnianych badań prowadzi do postawienia tezy, że współcześnie zarysowują się dwa najważniejsze wyzwania: pierwsze to potrzeba dokładnych badań w poszczególnych strefach oraz realizacja badań komparatystycznych odbywających się jednocześnie w kilku/wielu strefach podmiejskich (czy na obszarach metropolitalnych) oraz drugie – potrzeba badań związanych z wypoczynkiem krótkim (jednodniowym).

One of the basic functions performed by the suburban zone is the leisure function. The aim of this article is to present trends in scientific research of tourist phenomena in suburban zones of Polish cities in the years 1945–2020 and the contemporary research challenges related to them. The work uses the method of secondary qualitative analysis. Eight main streams of research have been identified and briefly characterized. It was found that after the development in the last 40 years of the previous century – research into of tourist phenomena in the suburban zones of Polish cities is stagnant. At present, the most often conducted are case studies in different research units, from different angles and at different times. Based on them, it is difficult to make comparisons or generalizations. The analysis of the aforementioned research leads to a claim that currently there are two most important challenges: the first one is the need for detailed, thorough research in individual zones and for conducting comparative research simultaneously in several/many suburban zones (or metropolitan areas), and the second one is the need for research related to short-time (one-day) rest.
Description
Keywords
Citation
Szkup R., Michalski T. (2022). Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania. Czasopismo Geograficzne, 93(1): 139–160. https://doi.org/10.12657/czageo-93-06
Belongs to collection