Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa. Wydanie rozszerzone o trzy wykłady ze wstępu do nauki o państwie

Abstract
W niniejszym cyklu dwudziestu ośmiu wykładów ze wstępu do prawoznawstwa zostały omówione takie zagadnienia jak: a) główne filozofie prawa; b) cechy i metody prawa wraz z określeniem miejsca, jakie przypada prawoznawstwu pośród innych nauk i dyscyplin naukowych; c) rodzaje nauk prawnych; d) źródła i rodzaje prawa; e) rodzaje i zakresy obowiązywania prawa; f) pojęcie normy prawnej i przepisu prawnego; g) rodzaje norm (przepisów) prawnych; h) pojęcie systemu prawa i jego podstawowe atrybuty; i) stosowanie prawa; j) stanowienie (tworzenie) prawa; k) tryb legislacyjny w Polsce i Unii Europejskiej; l) budowa i hierarchia aktów prawa stanowionego; m) problematyka precedensu sądowego; n) zasady wykładni prawa; o) wnioskowania prawnicze; p) materiały, jakie mogą zostać wykorzystane na potrzeby interpretacji prawa; q) reguły kolizyjne; r) rodzaje luk i sprzeczności w prawie; s) gałęzie (działy, dziedziny) prawa; t) prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe; u) prawo o charakterze wewnętrznym; w) alternatywne (polubowne) sposoby rozwiązywania sporów; x) stosunek prawny i rodzaje faktów prawnych; y) rodzaje dowodów oraz ciężar dowodu i ciężar argumentacji; z) paremie łacińskie, do jakich zwykło się odwoływać w prawie. Ponadto zostały tu poruszone takie szczegółowe kwestie jak rodzaje rozumowań, za pomocą których w rzeczywistości myślą ludzie (racjonalne i intuicyjne), stosowanie instytucji prawnych w praktyce tudzież idealne postacie sędziów w osobie sędziego bojownika i sędziego biurokraty („urzędnika”) oraz relacja, w jakiej pozostaje pewność i przewidywalność prawa do jego elastyczności i sprawiedliwości, a także to, jak należy się zachowywać podczas brania udziału w postępowaniu sądowym. W apendyksie zostały dodatkowo zamieszczone podstawowe wiadomości z zakresu problematyki państwa, takie jak definicja państwa, jego rodzaje, poglądy na jego genezę, kategorie, w jakich może być ono pojmowane, jego możliwe funkcje i formy rządów – wraz z opisem struktury ustrojowej (politycznej) państwa polskiego i Unii Europejskiej.

In this cycle of twenty eight lectures devoted to the introduction to law, there are discussed such issues as: a) principal philosophies of law, b) features and methods of law together with the determination of the place which law occupies amongst other sciences, c) divisions of juridical sciences, d) sources of law and species of law, e) kinds and scopes of bidingness of law, f) the notion of a legal norm and of a legal article, g) kinds of legal norms (articles), h) the concept of legal system and its basic attributes, i) application of law, j) law-making, k) legislative process in Poland and in the European Union, l) structure and hierarchy of legal acts, m) issues concerning judicial precedents, n) directives of legal interpretation (construction), o) legal inferences, p) materials used for the sake of interpretation of canonical texts, q) rules of collision, r) types of gaps and contradictions in law, s) branches of law, t) the European Union law and the international law, u) internal law, w) methods of alternative dispute resolution, x) the idea of legal relationship and sorts of legal facts, y) kinds of proves and burden of proof and burden of argumentation, z) Latin adages commonly appealed to in law. Moreover, such peculiar topics as kinds of human reasoning that are employed be people in reality (intuitive and rational), the applying of legal institutions in practice and ideal figures of judges in the persons of a judge fighter and judge bureaucrat (‘official’) as well as some rules of conduct in judicial proceedings and relation of certainty and predictability of law to justices and flexibility of law have been presented here. Additionally, the appendix provides the readers with information regarding the notion of the state, especially its definition, its kinds, outlooks on its genesis, ways of its understanding, its possible functions and forms of government as well as the shape of political structure of the Polish state and the European Union.
Description
dr Maciej Koszowski – autor ponad 50 publikacji naukowych, prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Akureyri w Islandii, Uniwersytecie Tromsø w Norwegii oraz Uniwersytecie Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. Jest posiadaczem licznych nagród i wyróżnień, m.in. laureatem konkursu PRIMUS IN PRIMIS i uczestnikiem rządowego programu „Mobilność Plus”. Niniejszy cykl dwudziestu ośmiu wykładów ze wstępu do prawoznawstwa kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy jako jeszcze laicy chcą rozpocząć przygodę z prawem. Prezentowane treści poza dostarczaniem wielu użytecznych informacji na temat prawa, jego nauki, wykładni, tworzenia, obowiązywania i stosowania, odznaczają się klarownością i przystępnością wykładu. Przy tym za szczególnie interesujący należy uznać zwłaszcza wykład poświęcony filozofiom prawa, koncepcji sędziego bojownika i sędziego biurokraty, dwóm rodzajom ludzkiego rozumowania: intuicyjnemu i racjonalnemu oraz zawierający symulację prawniczego myślenia wykład o stosowaniu instytucji prawnych w praktyce. W dodatkowych trzech wykładach zostały zamieszczone wiadomości wstępne z zakresu nauki o państwie, w tym definicji państwa, jego rodzajach, poglądach na jego genezę, kategoriach, w jakich może być ono pojmowane, jego możliwych funkcjach i formach rządów – wraz z zaprezentowaniem struktury ustrojowej państwa polskiego i Unii Europejskiej.
Keywords
Citation
Koszowski, M. (2019). Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa. wydanie rozszerzone o trzy wykłady ze wstępu do nauki o państwie. Warszawa: Wydawnictwo CM
Belongs to collection