The international legal services in Poland - pilot study results

Abstract
In the era of globalisation, legal practice is constantly and profoundly changing. Today, jurists provide legal services internationally, cross-border, cooperate with foreign clients and use international law instruments in daily practice. The current changes in the legal services market, legal work globalisation and the international law influence on the lawyers' activity in Poland and Europe seem to be current and increasingly important topics. Hitherto, these matters have been hardly highlighted and largely unexplored. Particularly Polish lawyers' international work in the European context is an unknown area. Therefore, the best way to look at the changes in the international legal services market is to utilise the knowledge and experience of lawyers working in the international community on a daily basis. Research based on interviews with representatives of bar associations and on surveys of a representative group of all Polish advocates and legal advisers seems to be the most effective research method. The supplementation of these methods with the analysis of legal acts and non-reactive materials is the most appropriate path to follow of this research. A broad triangulation of methods is rarely used nowadays, but it is the only one that allows a comprehensive look at the problem. The pilot study reveals that Polish lawyers do not actually work internationally, nor work abroad, nor cooperate with foreign clients, nor use international legal instruments in courts. Legal market globalisation largely eludes them. Major reasons are: inadequate competences, unsuitable education, high volume of local cases, high local professional position and no economic and social needs.

W dobie globalizacji prawnicza praktyka ulega postępującym i głębokim zmianom. Obecnie juryści świadczą usługi prawnicze międzynarodowo, transgranicznie, pracują z klientami zagranicznymi oraz posługują się instrumentami prawa międzynarodowego w codziennej praktyce. Zachodzące zmiany na rynku usług prawniczych, globalizacji pracy prawników oraz wpływ prawa międzynarodowego na aktywność prawników w Polsce i Europie wydają się być aktualnymi i coraz ważniejszymi tematami. Dotychczas są to sprawy słabo naświetlone i w dużej mierze niezbadane. Szczególnie międzynarodowa praca polskich prawników w kontekście europejskim jest sprawę nieznaną. Najlepszą metodą przyjrzenia się zmianom na rynku międzynarodowych usług prawniczych jest skorzystanie z wiedzy i doświadczeń prawników na co dzień pracujących w środowisku międzynarodowym. Oparcie poszukiwań badawczych o wywiady z przedstawicielami izb adwokackich i radcowskich oraz o ankiety prowadzone pośród reprezentatywnej grupy wszystkich polskich adwokatów i radców prawnych wydaje się być najskuteczniejszymi metodami badawczymi. Uzupełnienie ich o analizę aktów prawnych i analizę materiałów niereaktywnych jest najsłuszniejszą drogą postępowania w toku tych badań. Szeroka triangulacja metod jest obecnie rzadko stosowana, lecz jedynie ona umożliwia kompleksowe przyjrzenie się zagadnieniu. Badanie pilotażowe ukazuje, że polscy prawnicy tak naprawdę nie pracują międzynarodowo, nie pracują za granicą, nie współpracują z klientami zagranicznymi i nie stosują instrumentów prawa międzynarodowego w sądach. Globalizacja rynku prawniczego w dużej mierze ich omija. Głównymi przyczynami są: brak odpowiednich kompetencji, nieodpowiednie wykształcenie, duża liczba spraw lokalnych, wysoka pozycja zawodowa na lokalnym rynku oraz brak potrzeb gospodarczych i społecznych.
Description
Keywords
Citation
Lipiec S., The international legal services in Poland - pilot study results [w:] Prawo w 2022 roku. Studia i materiały, K. Chwedczuk, K. Łukomiak (red.), Łódź 2022.