Key Trends and Practices in Diaspora Education Policymaking. Comparative Analysis of Three Countries: Poland, Lithuania and Hungary

Abstract
Education policy constitutes a substantial part of the diaspora policies in Poland, Lithuania and Hungary. Though, the main aim of the education policy for diaspora is to establish ties with the diaspora members by ensuring access to the native language learning, transmitting the home country’s history, preserving culture and traditions. These pursue the superior purpose of bringing up ethnic identity and national awareness. This report evaluates and compares the diaspora education policies across three countries, with a spotlight on the post-accession emigration groups. The analysis indicates that Polish, Lithuanian and Hungarian education policies are built on formal and non-formal types of education, with little space for informal learning. Besides, the report showcases, the selectiveness of the policies in terms of ethnic and age groups of the diaspora. The paper ends with the suggestion on the directions to modify the educational policy towards making it more exhaustive by strengthening various forms of education.

Polityka edukacyjna stanowi istotną część polityki diaspory w Polsce, na Litwie i na Węgrzech. Jednak głównym celem polityki edukacyjnej dla diaspory jest nawiązywanie więzi z członkami diaspory poprzez zapewnienie dostępu do nauki języka ojczystego, przekazywanie historii ojczyzny, zachowanie kultury i tradycji. Realizują one nadrzędny cel, jakim jest podnoszenie tożsamości etnicznej i świadomości narodowej. Niniejszy raport przedstawia analizę i porównanie polityk edukacyjnych wobec diaspory w trzech krajach, ze szczególnym uwzględnieniem grup emigracji poakcesyjnej. Analiza wskazuje, że polska, litewska i węgierska polityka edukacyjna opiera się na formalnych i nieformalnych typach edukacji, z niewielką przestrzenią na nieformalne uczenie się. Poza tym raport ukazuje selektywność polityki wobec grup etnicznych i wiekowych diaspory. Raport kończy się wskazaniem kierunków modyfikacji polityki oświatowej w kierunku jej uszczegółowienia poprzez wzmocnienie różnych form kształcenia.
Description
Keywords
Citation
Popyk, A. (2022). Key Trends and Practices in Diaspora Education PolicyMaking. Comparative Analysis of Three Countries: Poland, Lithuania and Hungary. Centre for Migration Research, University of Warsaw