Wielokulturowość jako antyglobalistyczna strategia tożsamościowa

Abstract
Streszczenie. Głównym tematem niniejszej analizy jest sposób w jaki współczesny człowiek buduje swoją tożsamość, oraz rola jaką w tym procesie odgrywają odniesienia kulturowe. W niniejszych rozważaniach założono, że tendencja do poszukiwania i eksponowania kulturowego „osadzenia” tożsamości jednostki jest efektem zachodzących procesów globalizacyjnych, a postawa ukierunkowana na percepcję odmienności kulturowej, niezależnie od znaku tej percepcji, jest reakcją na kosmopolityczną postawę, w której różnice kulturowe ulegają zatarciu. W takim sensie wielokulturowość należy postrzegać jako reakcję łagodzącą nasilające się tendencje kulturowej homogenizacji. Abstract. The main subject of this analysis concerns the way in which the contemporary man creates their self identity and the role of cultural background in the process of its creation. It is assumed in the paper that tendency for searching and showing the cultural “immersion” of individual self-identity results from the existing globalization processes and the attitude towards the perception of cultural difference, irrespective the value of this perception, is meant as the reaction to cosmopolitan attitude where the cultural differences are blurred. In such a sense the multiculturalism can be seen as a reaction to the growing tendency of cultural homogenization.
Description
Keywords
Citation
G. Osika: Wielokulturowość jako antyglobalistyczna strategia tożsamościowa, w: Studia nad wielokulturowością, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 157 - 171.
Belongs to collection