Agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.

Abstract
Masowa emigracja zarobkowa z ziem polskich przed 1914 r. wywołała ż ywe dyskusje. Wzbudziła obawy o przyszłość narodu. Winę za spowodowanie tego zjawiska i jego narastanie przypisano m.in. agentom emigracyjnym, czyli pośrednikom sprzedającym bilety na okręty do Ameryki. Wiele przestępstw i naduż yć, które były nagłaśniane w prasie, potwierdzały ten stereotyp. W niniejszej pracy został on poddany analizie i zestawiony z opiniami samych emigrantów. W pracy podjęto również próbę rekonstrukcji i opisu kontekstu społecznego, struktur, zale żnosci i metod działania składających się na prace agentów emigracyjnych. Zarysowano tak że problem znaczenia działalności agentów dla emigracji w poszczególnych jej fazach w porównaniu z tym, jaką role odgrywały inne czynniki.
Description
Keywords
Citation