Charakterystyka odmian technologicznych węgla brunatnego do zgazowania naziemnego w reaktorze fluidalnym

Abstract
W artykule zaprezentowano możliwość użytkowania węgla brunatnego z polskich złóż w gazogeneratorze ze złożem fluidalnym (fluidised bed). Zbadano wybrane, istotne w procesie zgazowania, parametry węgla, takie jak: całkowita wilgoć, wartość opałowa, popielność, całkowita zawartość siarki, skład elementarny, zawartość piasku i ksylitów oraz temperatura topnienia popiołu. Z przeprowadzonej wstępnej analizy jakości węgla brunatnego ze złóż polskich wynika, że może być on wykorzystywany w gazogeneratorze fluidalnym. Średnie wartości parametrów technologicznych badanego surowca w większości spełniają kryteria użytkowania go w tym procesie. Problematyczna jest w tym przypadku zbyt wysoka wilgotność i zbyt wysoka średnia zawartość SiO2 w popiele. Wśród badanych parametrów dużą zmiennością w polskim węglu brunatnym charakteryzują się zawartość siarki, zawartość piasku, ksylitów i skład tlenkowy popiołu. Dlatego też niezbędne są dalsze szczegółowe badania technologiczne węgla brunatnego przed zastosowaniem go w procesie zgazowania.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection