American Employers’ Interests and Migrant Labour in Historical Perspective

Abstract
The paper is the result of a larger effort to identify in contemporary history the links between employer interests and labour migration and the allocation of migrants in the labour market. The author focuses on the specifics of these relationships in the United States, under different political and economic conditions. In particular, he addresses conditions that prevailed during the early period of colonisation and settlement in North America, during the development and flourishing of the plantation economy, during the phase of intensive industrialisation and in the current period of globalisation. He discusses the ways in which employer interests related to the influx and employment of immigrants are expressed, including lobbying. The analysis contained in the paper demonstrates the persistence of employers interests related to migrant labour, despite changing political and economic circumstances.

Opracowanie jest efektem większego przedsięwzięcia mającego na celu zidentyfikowanie we współczesnej historii związków między interesami pracodawców a migracjami pracowniczymi i alokacja migrantów na rynku pracy. Autor skupia się na specyfice tych związków w Stanach Zjednoczonych, w różnych warunkach politycznych i gospodarczych. W szczególności zajmuje się warunkami we wczesnym okresie kolonizacji i osadnictwa w Ameryce Północnej, w czasie rozwoju i rozkwitu gospodarki plantacyjnej, w fazie intensywnego uprzemysłowienia oraz okresie obecnej globalizacji. Podejmuje kwestie sposobów wyrażania interesów pracodawców związanych z napływem i zatrudnianiem imigrantów, w tym lobbingu. Zawarta w opracowaniu analiza dowodzi trwałości tego zjawiska, pomimo zmieniających się okoliczności natury politycznej i ekonomicznej.
Description
Keywords
Citation
Okólski, M. (2023). American Employers’ Interests and Migrant Labour in Historical Perspective. Ośrodek Badań nad Migracjami