Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Abstract
Przedmiotem monografii jest prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, oparte na systemie dostępu do informacji publicznej. Omówiono w niej problematykę prawnych ograniczeń, z wyróżnieniem ograniczeń o materialnoprawnym charakterze ze względu na ochronę interesu publicznego i prywatnego, a także ograniczeń o charakterze formalnoprawnym. Zbadano ograniczenia wynikające z relacji prawa do ponownego wykorzystywania z innymi przepisami prawa publicznego i prywatnego, regulującymi dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych, ochronę tajemnic publicznoprawnych, ochronę prywatności i tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również ochronę własności intelektualnej. Ponadto, analizie poddano formalnoprawne ograniczenia wynikające ze szczególnych zasad proceduralnych rozpatrywania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji, stosowania umów na wyłączność, oraz określania warunków i opłat za ponowne wykorzystywanie. Celem monografii jest zweryfikowanie hipotez badawczych, zgodnie z którymi polskie przepisy prawa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego realizują zgodne z implementowanym prawem Unii Europejskiej cele ekonomiczne i polityczne, determinujące kształt prawnych ograniczeń ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Ponadto, prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej w polskim systemie prawa pozostają w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, zapewniają ochronę prawa własności w procesie wykorzystywania informacji publicznej oraz zapewniają ochronę poufności informacji oraz ochronę prawa do prywatności, w szczególności, prawo do ponownego wykorzystywania informacji pozostaje w zgodzie z prawem ochrony danych osobowych. Ostatnia hipoteza badawcza obejmuje twierdzenie, że prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej wpływają na sytuację prawną końcowych użytkowników informacji publicznej. Podmiot zobowiązany określając warunki ponownego wykorzystywania informacji dla użytkownika, ustanawia dla użytkownika końcowego prawne gwarancje zabezpieczające jego sytuację prawną. Dodatkowymi celami monografii jest odpowiedź na pytanie o zasadność instytucjonalnego wyodrębnienia w krajowym porządku prawnym prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej z prawa dostępu do informacji publicznej oraz poddanie ocenie prawidłowości implementacji prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego.
Description
Keywords
Citation
Nosarzewski, Ł. (2022). Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection