Dostępność przestrzenna wybranych usług wokół łódzkich stadionów piłkarskich w oparciu o ideę miasta 15-minutowego

Abstract
One of the main problems and challenges of today’s cities is to reduce individual motorised transport and ensure good pedestrian accessibility. New urban concepts, such as the 15-minute city concept related to the spatial accessibility of services around people’s places of residence, are an attempt to respond to those challenges. The purpose of the article is to assess the spatial accessibility of selected services around two football stadiums in Łódź. In the article, the main assumptions of the 15-minute city concept were transferred from the point of view of a city resident to that of a tourist and a football fan. Indeed, modern stadiums are meeting venues for sports, cultural and business events, and sports tourism is an increasingly popular type of tourist activity. The accessibility areas of the stadiums were determined using the analysis tool in ArcGIS Online, while the service data were obtained from the Database of Topographic Objects (BDOT10k). Final accessibility of services was determined using a cumulative method. The accessibility areas of the two stadiums differ in shape, size and service facilities. The main spatial determinants of these areas are railroad tracks and major transport arteries. The area designated around the LKS stadium is larger and more accessible in terms of selected services, whereas the Widzew stadium has poorer access to all services.

Jednym z głównych problemów i wyzwań współczesnych miast jest ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego i zapewnienie dobrej dostępności pieszej. Próbami odpowiedzi na te wyzwania są powstające nowe koncepcje miejskie, jak między innymi koncepcja miasta 15-minutowego związana z dostępnością przestrzenną usług wokół miejsc zamieszkania ludzi. Celem artykułu jest ocena dostępności przestrzennej wybranych usług wokół dwóch łódzkich stadionów piłkarskich. W artykule główne założenia koncepcji miasta 15-minutowego przeniesiono z punktu widzenia mieszkańca miasta na punkt widzenia turysty i kibica. Współczesne stadiony są bowiem miejscem spotkań dla wydarzeń sportowych, kulturalnych i biznesowych, a turystyka sportowa jest coraz bardziej popularnym typem aktywności turystycznej. Obszary dostępności stadionów wyznaczono na podstawie założeń koncepcji miasta 15-minutowego, za pomocą narzędzia analiz w aplikacji ArcGIS Online, natomiast dane dotyczące usług pozyskano z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Finalnie dostępność do usług wyznaczona została za pomocą metody kumulatywnej. Obszary dostępności dla obu stadionów różnią się kształtem, powierzchnią oraz wyposażeniem w usługi. Głównymi determinantami przestrzennymi tych obszarów są tory kolejowe i główne arterie komunikacyjne. Większy i bardziej dostępny pod względem wybranych usług jest obszar wyznaczony wokół stadionu ŁKS. Dla stadionu Widzewa dostępność wszystkich usług jest mniejsza.
Description
Keywords
Citation
Jasion A. (2023). Dostępność przestrzenna wybranych usług wokół łódzkich stadionów piłkarskich w oparciu o ideę miasta 15-minutowego. Czasopismo Geograficzne, 94(1): 147–171. https://doi.org/10.12657/ czageo-94-07
Belongs to collection