Wizerunek osób uchodźczych na forach pomocowych. Raport z analizy treści mediów społecznościowych

Abstract
Raport przedstawia wyniki badania percepcji uchodźców wśród uczestników forów i grup pomocowych aktywnych na Facebooku podczas wczesnej fazy inwazji Rosji na Ukrainę (24.02.22 - 10.04.22). Analiza skupiła się na kategoryzacji uchodźców i rekonstrukcji przypisywanych im potrzeb, emocji i zagrożeń. Płeć i wojna były dominującymi ramami, w których przedstawiano uchodźców jako bezbronne kobiety i dzieci. Ich potrzeby skategoryzowano przede wszystkim jako materialne, związane z pracą, szkołą i mieszkaniem. Integracja z rynkiem pracy została podkreślona jako ważna. Negatywne emocje, takie jak strach i trauma, były powszechnie kojarzone z uchodźcami, wpływając na dyskusje na temat tego, jak należy ich traktować. Krytyka uchodźców była ograniczona i często towarzyszyły im zastrzeżenia oparte na osobistych historiach. Uczestnicy uzasadniali swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom normami moralnymi, wspólną historią, bohaterstwem i wspólną tożsamością z Ukraińcami. Niektórzy wyrażali obawy dotyczące ograniczonych zasobów i ekonomicznego wpływu pomocy uchodźcom. Ogólnie rzecz biorąc, badanie ujawniło zmieniający się wizerunek uchodźców oraz podstawowe narracje i motywacje osób zaangażowanych w fora i grupy pomocowe.

The report presents the results of a study on the perception of refugees among active participants in forums and aid groups on Facebook during the early phase of Russia's invasion of Ukraine (24.02.22 - 10.04.22). The analysis focused on the categorization of refugees and the reconstruction of their attributed needs, emotions, and threats. Gender and war were the dominant frameworks in which refugees were portrayed as helpless women and children. Their needs were categorized primarily as material, related to work, school and housing. Integration into the labor market was emphasized. Negative emotions such as fear and trauma were commonly associated with refugees, influencing discussions on how they should be treated. Criticisms of refugees were limited, often accompanied by reservations based on personal stories. Participants justified their involvement in helping refugees through moral norms, shared history, heroism, and a common identity with Ukrainians. Some expressed concerns about limited resources and the economic impact of assisting refugees. Overall, the study revealed the changing image of refugees and the underlying narratives and motivations of those involved in the forums and aid groups.
Description
Keywords
Citation
Janusz, M., Klencka, K., Mandes, S., Mazur, S., Sosnowski, S., Sprycha, N., Wardak, K. (2023). Wizerunek osób uchodźczych na forach pomocowych. Raport z analizy treści mediów społecznościowych. Ośrodek Badań nad Migracjami