Koncepcja integracji sytuacyjnej prewencji kryminalnej z metodyką BIM (Building Information Modeling) w procesie kształtowania bezpiecznej przestrzeni

Abstract
Celem niniejszego tekstu jest wskazanie koniecznościzwiększania poczucia bezpieczeństwa poprzez uwzględnienie zapobiegania przestępczości poprzez integrację danych dotyczących zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz metodyki BIM (ang. Building Information Modeling) polegającej na prowadzeniu inwestycji budowlanej opartej na efektywnym wykorzystaniu informacji. Bardzo szybko rozwijająca się obecnie metodyka BIM integruje działania specjalistów z różnych branż, w tym m.in.: projektantów, architektów, planistów, rzeczoznawców, specjalistów od kosztorysowania, wykonawców robót specjalistycznych, inwestorów itp. Pomimo możliwości tak szerokiego stosowania i wykorzystania BIM, nie przewidziano jednak konsultacji uwzględniających analizy topografii lokalizacji obiektów budowlanych pod kątem możliwości zapobiegania przestępczości oraz innych aspołecznych zachowań. W krajowych aktach prawnych brakuje zaleceń czy też norm definiujących, jak bezpiecznie zaprojektować i użytkować przestrzeń obiektami budowlanymi. Wieloletnie badania dotyczące problematyki ograniczania przestępczości wskazują jednoznacznie na istnienie związków pomiędzy przestępczością a obszarem terenu rozumianym jako miejsce zaistniałego zdarzenia o charakterze prawnie zabronionym. Warto tutaj wspomnieć, że przywołane wyżej zagadnienie spowodowało coraz większe zainteresowanie problematyką planowania przestrzennego również w innych państwach europejskich. Można zatem stwierdzić, że eliminowanie zagrożeń przez odpowiednie kształtowanie topografii przestrzeni stało się jedną z podstawowych form zapewnienia bezpieczeństwa. W niniejszym artykule nie ograniczono się jedynie do przedstawienia problematyki zapobiegania przestępczości poprzez ukształtowanie przestrzeni. Przedstawiono także istotę metodyki BIM, a ponadto propozycję integracji zagadnień dotyczących zapobiegania przestępczości na etapie projektowania obiektów z uwzględnieniem BIM. Taki sposób postępowania powinien przynieść wymierne efekty, np. w zmniejszeniu przestępczości i aspołecznych zachowań, co przełoży się na polepszenie jakości życia, którą odzwierciedla subiektywne poczucie bezpieczeństwa obywateli.

The aim of this paper is to identify the need to increase the sense of security by considering crime prevention through the integration of data on public disorder and BIM (Building Information Modelling) methodology that conducts the construction investment based on the effective use of information. BIM methodology, which is now developing very rapidly, integrates the activities of professionals from various sectors, including but not limited to: designers, architects, planners, surveyors, cost estimators, specialist contractors, investors, etc. However, despite the potential for such widespread application and use of BIM, no provision has been made for consultations that take into account analyses of the topography of the location of buildings in terms of their potential to prevent crime and other antisocial behaviour. National legislation lacks recommendations or standards defining how to safely design and use the space of building structures. Many years of research on crime reduction issues clearly indicate that there is a relationship between crime and the area of a site, understood as the location of a criminal event. It is worth mentioning here that the above-mentioned issue has led to an increasing interest in spatial planning issues in other European countries as well. It can therefore be concluded that the elimination of threats through the responsible shaping of the topography of space has become one of the basic forms of ensuring security. This paper does not limit itself to presenting the issue of crime prevention through the shaping of space. The essence of BIM methodology is also presented, as well as a proposal for the integration of crime prevention issues at the stage of the objects designing using BIM methodology. Such a way of proceeding should bring tangible results, e.g. in the reduction of crime and antisocial behaviour, which will translate into an improved quality of life, which is reflected in the subjective feeling of security of citizens.
Description
Keywords
Citation
Bisior K., Koncepcja integracji sytuacyjnej prewencji kryminalnej z metodyką BIM (Building Information Modeling) w procesie kształtowania bezpiecznej przestrzeni, "Policja. Kwartalnik kadry Policji" 2023, nr 1, s. 24-33.
Belongs to collection