Aspekty prawne zarządzania nieruchomością wspólna we Wspólnocie Mieszkaniowej

Abstract
Celem niniejszej pracy magisterskiej była próba, po pierwsze, określenia kształtu prawnego zarządzania nieruchomością wspólną we Wspólnocie Mieszkaniowej, po drugie, próba ustalenia, czy i na ile regulacje prawe chronią interesy członków Wspólnoty Mieszkaniowej, poprzez ich prawa i obowiązki. W pracy, w pierwszej kolejności, przedstawiono rys historyczny kształtowania się regulacji prawnych, dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Następnie autorka zaprezentowała podstawowe pojęcie, w tym, nieruchomości, lokalu, wspólnoty mieszkaniowej, jej powstania, statusu cywilnoprawnego. W kolejnych rozdziałach przedstawiono rodzaje i wybór formy zarządu nieruchomości wspólnej, stanowiących postawę ich funkcjonowania. Rozważania koncentrowały się na art. 18 i 20 ustawy o własności o lokalu. Właściciele lokali, mogą, w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Mogą także podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Poruszone zostały także problemy praktyczne i teoretyczne, związane z umową o zarządzanie i administrowanie wspólnotą mieszkaniową. W dalszej części praca dotyczyła praw i obowiązków członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Szersze rozważania związane były z zaskarżaniem uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej. W podsumowaniu autorka stwierdziła m.in., że wprowadzane przez ustawodawcę zmiany ustawy o własności lokali, należy ocenić pozytywnie. Przykładem jest nowelizacja z 2019r. artykułu 19 i 20 ustawy o własności lokali obowiązującej od 1stycznia 2020r poszerzająca zakres tego aktu prawnego. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy wyodrębnionych jest więcej niż trzy samodzielne lokale. W opinii autorki, sprawniej zarządzać budynkiem na podstawie ustawy o własności lokali niż Kodeksie Cywilnym. Obowiązek wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej, a następnie zawarcie umowy o administrowanie albo zarządzanie z profesjonalistami prowadzącymi działalność gospodarczą, korzystnie wpływa z reguły na finanse Wspólnoty, a także stan techniczny i estetykę nieruchomości. Zarząd z mieszkańców, nie posiada bowiem z reguły wiedzy, doświadczenia i przygotowania w zakresie zarządzania częścią wspólną nieruchomości. Regulacje prawne nie chronią jednak w wystarczającym zakresie interesów członków Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez ich prawa i obowiązki.
Description
Keywords
Citation
Serafin, O. (2022). Aspekty prawne zarządzania nieruchomością wspólna we Wspólnocie Mieszkaniowej [praca magisterska]