Szacowanie ryzyka w tajnych operacjach. Część 2

Abstract
Tajne operacje policyjne są wykorzystywane do najpoważniejszych przestępstw, gdy wyczerpały się możliwości innych metod operacyjnych. Specyfika tej niestandardowej taktyki działań policyjnych wiąże się z wieloma zagrożeniami dla uczestniczących w niej policjantów pod przykryciem. Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie zagrożeń towarzyszących tajnym operacjom prowadzonym w Polsce oraz określenie, w jakim stopniu doświadczenie wpływa na ocenę ryzyka i zachowania policjantów uczestniczących w takich operacjach. Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Wyniki badań nie potwierdzają jednoznacznie związku między doświadczeniem policjantów a oceną ryzyka. Pozwalają jednak na wnioskowanie o ich zachowaniu podczas tajnych operacji.

Las operaciones policiales encubiertas se utilizan para los delitos más graves cuando se han agotado las posibilidades de otros métodos operativos. La peculiaridad de esta táctica no habitual, de las operaciones policiales, se asocia a una serie de amenazas para los policías encubiertos participantes. Este estudio tiene como objetivo examinar las amenazas que acompañan a las operaciones encubiertas llevadas a cabo en Polonia y determinar en que medida la experiencia influye en la evaluación de riesgos y en el comportamiento de los policías que participan en dichas operaciones. La investigación empírica se llevó a cabo mediante una encuesta de diagnóstico. Los resultados de la investigación no confirman inequívocamente la relación entre la experiencia de los agentes de policía y la evaluación del riesgo. Sin embargo, permiten inferir sobre su comportamiento durante las operaciones encubiertas.
Description
Keywords
Citation
Horosiewicz, K. (2023). Szacowanie ryzyka w tajnych operacjach. Część 2. Przegląd Policyjny, 149(1), 112-137. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.7250
Belongs to collection