Sztuczna inteligencja i przestępczość przyszłości w kontekście kryminalistycznych badań informatycznych

Abstract
Celem przedmiotowego artykułu jest omówienie roli, zadań i wyzwań informatyki kryminalistycznej w kontekście rozwoju przestępczości wspartej sztuczną inteligencją. Zagadnienia opisane w artykule bazują na potencjalnych zagrożeniach w przyszłości, które zostały zidentyfikowane jako najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Rozważania zawarte w artykule poprzedzono analizą krytyczną do- tych czasowych badań z zakresu sztucznej inteligencji i informatyki kryminalistycznej. Przeprowadzona analiza literatury pozwala twierdzić, że przyszłością kryminalistycznych badań informatycznych jest automatyzacja oparta o algorytmy uczenia maszynowego. Stwierdzono także, że rozwój sztucznej inteligencji będzie definiował nowe obszary kryminalistycznych badań informatycznych, uwzględniających analizy modeli sieci neuronowych i zbiorów danych uczących

The aim of this article is to discuss the role, tasks and challenges of computer forensics in the context of the development of AI-enabled crime. The issues described in the article refer to potential future threats that have been identified as the most troublesome for society. The considerations in the article are preceded by a critical analysis of the research that has been conducted in the field of artificial intelligence and computer forensics so far. The literature analysis allows the claim that the future of computer forensics is automation based on machine learning algorithms. It has also been concluded that the development of artificial intelligence will define new areas of computer forensics that take into account the analysis of neural network models and learning datasets.
Description
Keywords
Citation
Olber, P. (2023). Sztuczna inteligencja i przestępczość przyszłości w kontekście kryminalistycznych badań informatycznych. Przegląd Policyjny, 149(1), 138-155.
Belongs to collection