Pomoc publiczna w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w lotnictwie cywilnym – zagadnienia prawne i ekonomiczne

Abstract
Pomoc publiczna wprowadzona już w latach 50. XX wieku bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w gospodarce oraz związanym z nią prawie konkurencji zarówno na gruncie prawa krajowego i europejskiego. Od wielu lat beneficjentem korzystającym czynnie z pomocy publicznej jest także sektor lotnictwa cywilnego, który w okresie epidemii Covid–19 stał się jednym z wielu skazanych na rekordowe straty związane z zawieszeniem połączeń pomiędzy państwami. Celem autorów jest ukazanie znaczenia pomocy publicznej w okresie epidemii Covid–19 oraz szczególnego wpływu tej instytucji na sektor lotnictwa cywilnego, który bez wątpienia znacząco ucierpiał zarówno w kontekście ekonomicznym i gospodarczym w dobie epidemii, ponosząc straty na miliony dolarów. Autorzy kolejno pochylają się nad instytucją pomocy publicznej, jej definicją legalnej, wyjątkach wynikających z art. 107 TFUE oraz konsekwencjach zwianych z naruszeniem zasad rynku wewnętrznego. Rozważania zostają zakończone omówieniem problematyki omawianej instytucji oraz jej wpływu na pomoc związaną z przywróceniem sektora lotniczego do stanu sprzed epidemii Covid–19.

Public aid, introduced as early as in the 1950s, undoubtedly plays a key role in the economy and the related competition law, both under national and European law. For many years, the civil aviation sector has also been an active beneficiary of public aid, which during the Covid-19 epidemic became one of the many sectors doomed to record losses related to the suspension of connections between countries. The aim of the authors is to show the importance of public aid during the Covid-19 epidemic and the special impact of this institution on the civil aviation sector, which undoubtedly suffered significantly both in the economic and economic context during the epidemic, collecting losses in the millions of dollars. The authors will turn to the institution of public aid, its legal definition, exceptions resulting from Art. 107 TFEU and the consequences of violating the rules of the internal market. The considerations will be concluded with a discussion of the issues of the institution in question and its impact on the assistance related to restoring the aviation sector to the state before the Covid-19 epidemic.
Description
Keywords
Citation
Maszkiewicz, A., Walak, M. (2023). Pomoc publiczna w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w lotnictwie cywilnym – zagadnienia prawne i ekonomicznej. W: E. Jasiuk, A. Chochowska (red.), Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną (s. 134-143). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego