Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi — odpowiedzią na poszukiwania efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania przestępczości narkotykowej

Abstract
Autorzy, dokonując zgrubnej analizy trendów na rynkach narkotykowych, a także sygnalizując kierunek ewolucji europejskiego ustawodawstwa dotyczącego konopi indyjskich w Europie, w tym przybliżając zmiany dokonane przez polskiego ustawodawcę w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, stawiają tezę o konieczności poszukiwania skutecznych i efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania nielegalnych upraw konopi. Odpowiedź na tak zdefiniowane zapotrzebowanie stanowić ma Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi, która jest efektem prac podjętych w ramach projektu realizowanego w latach 2019–2023. Środki finansowe na realizację przedmiotowego projektu zostały przyznane w ramach konkursu nr 10/2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

The authors, making a rough analysis of trends in the drug markets, as well as signaling the direction of the evolution of European legislation on cannabis in Europe, including the changes made by the Polish legislator in the Act on Counteracting Drug Addiction, put forward the thesis of the need to search for effective means and methods to combat illegal cannabis cultivation. The answer to the demand defined in this way is to be the Genetic Database for the identification and profiling of the narcotic variety of cannabis, which is the result of the work undertaken as part of the project implemented in 2019-2023. The funds for the implementation of the project in question were awarded under the competition No. 10/2019 announced by the National Center for Research and Development for the implementation of projects in the field of scientific research or development work for the defense and security of the state.
Description
Keywords
Citation
Choromańska A., Nawotka R. [i in.], Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi — odpowiedzią na poszukiwania efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania przestępczości narkotykowej, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji" 2023, nr 2, s. 3-7.
Belongs to collection