Archiwalna broń palna i urządzenia miotające będące na stanie magazynu uzbrojenia Działu Zaopatrzenia i Transportu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Abstract
Broń, w szerokim tego słowa znaczeniu towarzyszy, ludzkości od praktycznie niepamiętnych czasów. Ewolucja homo sapiens — istoty rozumnej, choć sama w sobie ekspansywna i niszczycielska, była czynnikiem wpływającym na błyskawiczny rozwój rozmaitych narzędzi ataku i obrony. Przez stulecia człowiek używał broni do obrony i polowania oraz realizacji grupowych i indywidualnych interesów. Wynalezienie prochu i postęp technologiczny w produkcji strzeleckiej broni palnej spowodowały, że już na przełomie XVIII i XIX w. stała się ona podstawowym wyposażeniem indywidualnym żołnierzy i policjantów oraz narzędziem pracy myśliwych.

Weapons, in the broad sense of the word, have accompanied mankind practically since the dawn of time. The evolution of homo sapiens — a rational being, although expansive and destructive in itself, has been a factor in the rapid development of various tools of attack and defence. For centuries, man has used weapons for defence and hunting and to pursue group and individual interests. The invention of gunpowder and technological advances in the manufacture of small arms meant that by the late 18th and early 19th centuries they had already become essential individual equipment for soldiers and policemen and a tool for hunters.
Description
Keywords
Citation
Wojciechowski M., Archiwalna broń palna i urządzenia miotające będące na stanie magazynu uzbrojenia Działu Zaopatrzenia i Transportu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji" 2023, nr 2, s. 39-52.
Belongs to collection