Przełożony — przyjaciel czy wróg?

Abstract
Artykuł stanowi zmodyfikowane wystąpienie wygłoszone pod tym samym tytułem przez autorkę na konferencji naukowej pt. „Zarządzanie a dowodzenie zasobami ludzkimi z perspektywy menadżerskiej, psychologicznej i społecznej”, która odbyła się 12 października 2023 r. w Akademii Policji w Szczytnie. Autorka na podstawie własnych doświadczeń w zakresie zarządzania przedstawia i opisuje wybrane cechy dobrego przełożonego. Stawia także pytania mające na celu pozostawienie czytelnikowi marginesu na własne przemyślenia i wnioski.

The article is a modified speech under the same title delivered by the author at a scientific conference entitled “Management and command of human resources from a managerial, psychological and social perspective”, which took place on October 12, 2023, at the Police Academy in Szczytno. Based on her own experience in the field of management, the author presents and describes selected features of a good supervisor. She also poses questions aimed at leaving the reader a margin for their own thoughts and conclusions.
Description
Keywords
Citation
Doroszkiewicz I., Przełożony — przyjaciel czy wróg?, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2023, nr 3, s. 3-5.
Belongs to collection