Wizyta nauczycieli akademickich Akademii Policji w Szczytnie w State Border Guard College w Rezekne

Abstract
W dniach 4–8 września 2023 r. dwóch nauczycieli akademickich Zakładu Wychowania Fizycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie: nadkom. dr Krzysztof Gackowski i nadkom. Cezary Rożek złożyli wizytę w Państwowej Wyższej Szkole Straży Granicznej w Rezekne na Łotwie w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty było przeprowadzenie przez polskich wykładowców zajęć praktycznych dla funkcjonariuszy uczelni łotewskiej z zakresu taktyki i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz stosowania siły fizycznej, a także zapoznanie się z bazą dydaktyczno-szkoleniową goszczącej uczelni. Spotkanie polskich wykładowców polskiej Akademii z przedstawicielami Wyższej Szkoły Straży Granicznej było znaczącym wydarzeniem, które zintensyfikowało współpracę w ramach programu Erasmus+ i pozwoliło na wzbogacenie doświadczeń dydaktycznych w procesie szkolenia służb mundurowych, doskonalenie kompetencji językowych, integrację kulturową, a także wymianę wiedzy i umiejętności we wskazanym obszarze na poziomie europejskim.

On 4–8 September 4–8, 2023, two academic teachers of the Department of Physical Education at the Institute of Preventive Service of the Department of Security and Legal Sciences of the Police Academy in Szczytno: Capt. Dr. Krzysztof Gackowski and Capt. Cezary Rożek paid a visit at the State Border Guard College in Rezekne, Latvia as part of the Erasmus+ programme. The aim of the visit was conducting practical classes by Polish lecturers for Border Guard officers in the area of tactics and intervention techniques, shooting training and the use of physical force in addition to getting acquaintance with the didactic and training base of the host college. The meeting of the polish teachers of the Polish Academy and representatives of the Border Guard College was a significant event that intensified the Erasmus+ cooperation and allowed to enrich the didactic experience in the process of training of uniformed forces, improve language competences, cultural integration, as well as exchange of mutual knowledge and skills in the indicated field at the European level.
Description
Keywords
Citation
Gackowski, K., Rożek C., Wizyta nauczycieli akademickich Akademii Policji w Szczytnie w State Border Guard College w Rezekne, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2023, nr 3, s. 8-15.
Belongs to collection