Reklama a autopromocja

Abstract
Analiza przedstawionych w niniejszym opracowaniu regulacji prawnych pozwala udzielić odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie o podobieństwo autopromocji do formy medialnej, jaką jest reklama. Należy zrozumieć pojęcia reklamy i autopromocji, ich istotę oraz regulacje prawne. Reklama jest bezpośrednią, odpłatną formą komunikacji i w sposób perswazyjny wpływa na odbiorcę, tak by dokonał zakupu konkretnego towaru, skorzystał z określonej usługi czy też wprowadził zmiany w swoim życiu codziennym. Autopromocja jest reklamą marki własnej polegającą na promowaniu w mediach społecznościowych produktów własnego autorstwa. Od autopromocji odróżnić należy jednak współpracę komercyjną, która podlega innemu oznaczeniu. Influencerzy – na podstawie Rekomendacji w sprawie oznaczania reklam w mediach społecznościowych – zobowiązani są do określonego oznaczania własnych treści w Internecie. Bardzo ważna rola spoczywa na ustawodawcy, który musi nadążyć za zmiennością świata mediów i na bieżąco regulować kwestie prawne, które są z tą problematyką związane. Tylko dzięki takim działaniom możliwe jest zapobieganie w przyszłości nadużyciom oraz czynom nieuczciwej konkurencji.

The analysis of the provisions presented in the research study allows to answer the question posed in the introduction about the similarity of self-promotion to the media form which is advertising. It is necessary to understand the concept of advertising and self-promotion, their essence and legal regulations. Advertising is a direct, paid form of communication and persuasively influences the recipient to buy a specific product, use a specific service or introduce changes in their everyday life. Self-promotion is private label advertising consisting in promoting own products in social media. However, commercial cooperation should be distinguished from self-promotion, which is subject to a different designation. Influencers - based on Recommendation on the marking of advertisements in social media - are obliged to mark their own content on the Internet in a specific way. A very important role rests with the legislator, who must keep up with the volatility of the world of the media and regulate legal issues related to this issue on an ongoing basis. Only thanks to such actions is it possible to prevent abuses and acts of unfair competition in the future.
Description
Keywords
Citation
Kozioł, M.(2023). Reklama a autopromocja. W: M. Sieradzka (red.), Aspekty prawne reklamy w social mediach (37-51). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego