Wpływ materiału macierzystego na właściwości gleb wykształconych na lessie

Abstract
W pracy dokonano oceny wpływu skały macierzystej – lessu na właściwości gleb, które się na nim wykształciły. W rozważaniach skupiono się głównie na obszarze Polski. Wpływ lessu najbardziej uwidacznia się w porównaniu z innymi skałami macierzystymi gleb. Glebami najbardziej typowymi dla lessu są w Polsce czarnoziemy. Na lessie powstają też gleby płowe i brunatne. Less determinuje głównie takie właściwości gleb jak: uziarnienie, które głównie ma skład pyłu ilastego, buforowość, sorpcję i właściwości wodno-powietrzne. W pracy przedstawiono także zależności między wpływem skały macierzystej a wpływem innych czynników, determinujące rozwój odpowiednich procesów glebotwórczych oraz erozji gleb.

The influence of the parent material properties on the soils developed on loess is evaluated in this work. Study is focused on the data from the area of Poland. The influence of loess on the soil properties is most visible in comparison with other parental materials of soils. Soils the most typical of loess are Chernozems. On loess Luvisols and Cambisol as well. Loess determines soil properties such as: texture that has mainly composition of the silty dust, high buffering, and specific water-air properties. Moreover a relationship between parent material and other factors determining development of various soil-forming processes was shown in this work.
Description
Keywords
Citation